Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 stycznia 2022

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.01.2022

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 27. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 29. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 24 stycznia 2022 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Uchwały:

 • NR XXXIV/485/22
  • w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.
 • NR XXXIV/484/22
  • w/s odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 • NR XXXIV/483/22
  • w/s darowizny nieruchomości.
 • NR XXXIV/482/22
  • w/s zbycia nieruchomości.
 • NR XXXIV/481/22
  • w/s zbycia nieruchomości.
 • NR XXXIV/480/22
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIV/479/22
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIV/478/22
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIV/477/22
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • NR XXXIV/476/22
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 • NR XXXIV/475/22
  • w/s ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 • NR XXXIV/474/22
  • w/s ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
 • NR XXXIV/473/22
  • w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022.
 • NR XXXIV/472/22
  • w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
 • NR XXXIV/471/22
  • w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 • NR XXXIV/470/22
  • w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 • NR XXXIV/469/22
  • w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2022