Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 grudnia 2020

XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 21.12.2020

XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 21 grudnia 2020 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnickie Centrum Kultury”.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 26. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 28. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXIII/330/20
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.
 • Uchwała RM XXIII/328/20
  • W sprawie rozpatrzenia petycji.
 • Uchwała RM XXIII/327/20
  • W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice.
 • Uchwała RM XXIII/326/20
  • W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XXIII/325/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXIII/324/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXIII/323/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXIII/322/20
  • W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 • Uchwała RM XXIII/321/20
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.
 • Uchwała RM XXIII/320/20
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXIII/319/20
  • W sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnickie Centrum Kultury”.
 • Uchwała RM XXIII/318/20
  • W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 • Uchwała RM XXIII/317/20
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego
 • Uchwała RM XXIII/316/20
  • W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • Uchwała RM XXIII/315/20
  • W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 • Uchwała RM XXIII/314/20
  • W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXIII/313/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XXIII/312/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020