Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 listopada 2022

XLVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 21.11.2022

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 4. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 8. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 15. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2022