Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 października 2022

XLIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – na żywo

Sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 24 października 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.
 18. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności