Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 października 2022

Nabór oświadczeń mieszkańców z rodzin pegeerowskich w celu ubiegania się o sprzęt komputerowy do nauki zdalnej.

Trzy logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz tekst sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Gmina Miejska Chojnice ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W wyniku powstania oszczędności w budżecie zadania pojawiły się wolne środki, które można przeznaczyć na dodatkowy zakup laptopów umożliwiających naukę zdalną dla uczniów z rodzin popegeerowskich.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 • uczeń jest mieszkańcem Miasta Chojnice;
 • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR (może to być inny PGR niż PGR Chojnice);
 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 – 2022, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu takiego sprzętu (warunek jest spełniony również jeśli uczeń co prawda otrzymał sprzęt w użyczenie, ale został on prawidłowo zwrócony).

Z naboru wyłączeni są uczniowie, którym przyznano laptopa w pierwszym naborze w ramach projektu.

Oświadczenia należy składać wyłącznie wg wzorów załączonych do niniejszego ogłoszenia. Uczniowie pełnoletni składają oświadczenia we własnym imieniu. W imieniu niepełnoletnich występuje rodzic/opiekun prawny. Na każdego ucznia składa się osobne oświadczenie.

Oświadczenia wraz z zawartym w nim:

 • formularzem umożliwiającym zbadanie przez Gminę Miejską Chojnice pokrewieństwa w linii prostej ucznia ze wskazanym członkiem rodziny pracującym niegdyś w zlikwidowanym PPGR,
 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach (89-600 Chojnice, Stary Rynek 1) w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do oświadczenia należy załączyć:

 1. Dokument potwierdzający, iż uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 – 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy – dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy Miejskiej Chojnice.
  Dokumentem potwierdzającym, iż uczeń nie otrzymał sprzętu jest zaświadczenia ze szkoły. W przypadku, gdy uczeń otrzymał sprzęt w użyczenie, ale został on zwrócony, oświadczenie powinno wskazywać, iż uczeń nie posiada obecnie użyczonego wcześniej sprzętu.
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Chojnice – tylko w przypadku uczniów niezameldowanych, a zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
  Dokumentem potwierdzającym zamieszkanie rodziny na terenie Gminy Miejskiej Chojnice jest np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice, rachunki za media ze wskazaniem adresu na terenie Chojnic itp.
 3. Jeśli jest dostępny – dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) w zlikwidowanym  państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwanie w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie jest: świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenie z Zakładu Usług Społecznych lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej na każdej stronie oznaczeniem „Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenia niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się wstępnej weryfikacji dokumentów na etapie składania ich przez mieszkańców. Gmina Miejska Chojnice zastrzega sobie prawo do weryfikowania oświadczeń i wzywania do przedstawienia dokumentów poświadczających przedstawione w oświadczeniach informacje.

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność złożenia oświadczeń oraz ich kompletność. W pierwszej kolejności weryfikowane będą oświadczenia, które zawierają wszystkie załączniki. W przypadku braku potwierdzenia faktu pracy krewnego w PPGR dokumentem załączonym do oświadczenia, Gmina Miejska Chojnice będzie występować do oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o potwierdzenie, lecz oświadczenia te będą weryfikowane w drugiej kolejności.

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W kategorii: Aktualności, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR