Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Burmistrz Miasta Chojnice po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu
 1. Wymagane dokumenty:
  •  wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
   • oznaczenie rodzaju zezwolenia
   • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku  ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
   • przedmiot działalności gospodarczej
   • adres punktu sprzedaży
   • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
  • do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
   • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
   • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 2. Opłaty za zezwolenia wynoszą proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia i dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
   • w formie wpłaty:
    • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
    • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
   • w formie wpłaty:
    • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
    • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
   • w formie wpłaty:
    • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
    • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich,
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  •  30 dni
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice
 7. Inne informacje:
  • wnioski o wydanie zezwolenia należy składać osobiście
  • zezwolenie wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Podstawy prawne

 1.  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.)
 2. Uchwała Rady Miasta Nr V/56/15 z dnia 20.04.2015r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 3. Uchwała Rady Miasta Nr XLII/480/10 z dnia27.09.2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 4. Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/421/01 z dnia 27.08.2001r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich