Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Wstęp

Burmistrz Miasta Chojnice i Zarząd Miasta Chojnice III kadencji składa podziękowania wszystkim, którzy zechcieli aktywnie współuczestniczyć w pracach nad strategią podczas obrad, przy wypełnianiu ankiet i udzielając pomocy organizacyjnej:
Mieszkańcom miasta Chojnice
Radnym i Członkom komisji stałych Rady Miejskiej
Członkom Rady Strategii
Dyrektorom szkół i przedsiębiorstw

Zarząd Miasta Chojnice III kadencji:

Arseniusz Finster
Jacek Kowalik
Józef Pokrzywnicki
Józef Skiba
Edward Gabryś
Andrzej Skwierawski
Jerzy Erdman

Burmistrz Miasta Chojnice:

Arseniusz Finster

SPIS TREŚCI:

W skład opracowania wchodzą cztery tomy.

Tom I „Dokument końcowy”, który zawiera:

Wstęp
Założenia
Przebieg prac
Co dalej?
1.Misja i Wizja Samorządu Gminy Miejskiej Chojnice
2.Strategiczne priorytety i cele rozwoju z opisem zadań
3.Wynikowa tabela analizy SWOT
4.Bloki programowe
A)Blok programowy aktywizacji gospodarczej
B)Blok programowy poprawy środowiska i aktywizacji turystycznej
C)Blok programowy budownictwa mieszkaniowego
D)Społeczny blok programowy

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/296/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września
2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gospodarczego miasta Chojnice
Uchwała Nr XXVII/334/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/296/2000 z dnia 25 września 2000 r. o przy-stąpieniu do sporządzenia strategii rozwoju gospodarczego miasta Chojnice
Uchwała Nr XXVII/335/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2001 r.
w sprawie powołania Rady Strategii, ramowych zasad organizacji oraz zaproszenia do udziału w jej pracach
Regulamin prac przyjęty przez Radę Strategii w dniu 25 września 2002 r.
Uchwała Nr LII/539/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 października 2002 r.
w sprawie uchwalenia rekomendacji do Strategii rozwoju miasta Chojnice
Uchwała Nr III/35/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały RM Nr XXVII/335/01 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2001 r. o powołaniu Rady Strategii, ramowych zasad organizacji oraz zaproszenia do udziału w jej pracach
Uchwała Nr III/36/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice

Tom II „Synteza informacji o mieście” obejmujący informacje o mieście pochodzące z zakładów komunalnych, urzędów, zakładów pracy
i instytucji

Tom III „Synteza opinii mieszkańców” zawierający wyniki badań ankietowych i warsztatów, w tym analizy SWOT

Tom IV „Strategia Ekorozwoju Miasta Chojnice” – Rekomendacje
WSTĘP

Dokument końcowy Strategii rozwoju miasta Chojnice jest syntezą zagadnień, które są istotne dla rozwoju miasta oraz zawiera propozycje programów aktywizacyjnych.
Zakłada się, że realizacja zarysowanych programów pozwoli na osiągnięcie celów zawartych w Wizji Samorządu Gminy Miejskiej Chojnice.
Strategia (…) zawiera skondensowaną informację o mieście, potrzebach
i oczekiwaniach jego mieszkańców oraz możliwościach ich zaspokojenia.
Ta wiedza powinna być uzupełniana i weryfikowana, a Strategia (…) powinna służyć jako jej nośnik pomiędzy kolejnymi kadencjami Rady Miasta.
Wiadomo, że uchwalenie strategii nie będzie końcem prac i jest to jedynie wstęp
do długoterminowego planowania.
Należy się też spodziewać, że Rada każdej kadencji będzie dokonywała poprawek
w dokumencie, mając na uwadze wizję przyszłości Miasta oraz perspektywę działania na następne 8 – 12 lat.

Założenia

Dokument, który określi Strategię rozwoju miasta Chojnice, ma służyć jako podstawa do podejmowania i kompleksowego koordynowania działań, które dla samorządu są najważniejsze ze względu na oczekiwania społeczne oraz obowiązki gminy.
Przeprowadzone badania stanu miasta oraz syntetyczne ujęcie problematyki powinno umożliwić sformułowanie programów kompleksowej aktywizacji różnych dziedzin życia i gospodarki, a ich realizacja ma zmierzać do zaspokojenia głównych potrzeb społeczności lokalnej.
Zamierzenia powinny być osadzone w przestrzeni miejskiej opisanej w uchwalonym przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice”, a także zawierać dyspozycje do jego aktualizacji.

Przebieg prac

Do pracy nad Strategią rozwoju miasta Chojnice przystąpiono na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXI/296/2000 z dnia 25 września 2000 r.
Prace przy opracowaniu były prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego
w konsultacji z prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (wcześniej Gdańskiego)
dr hab. Markiem Dutkowskim, w oparciu o badania ankietowe różnych grup społecznych w mieście oraz opinie radnych i członków stałych komisji Rady Miejskiej w Chojnicach oraz przy udziale Rady Strategii powołanej uchwałą Nr XXVII/335/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2001 r.
W celu określenia problemów, które są postrzegane subiektywnie przez mieszkańców jako najważniejsze, przeprowadzono spotkania warsztatowe z radnymi i członkami komisji stałych Rady Miejskiej.
Równocześnie przystąpiono do aktualizacji informacji o mieście, związanych
z gospodarką komunalną, zaopatrzeniem w energię, bezpieczeństwem, ruchem pojazdów itp.
W oparciu o dane uzyskane z powyższych prac przeprowadzono otwarte badania ankietowe z udziałem szefów przedsiębiorstw, pracowników, osób poszukujących pracy oraz uczniów klas maturalnych.
Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie uzupełnionej listy problemów, najbardziej nurtujących społeczność Chojnic.
Lista ta wraz w wynikami badań została skierowana do radnych i członków komisji stałych Rady Miasta oraz członków Rady Strategii z prośbą o waloryzację zagadnień.
Po zsumowaniu punktacji przypisanej poszczególnym problemom można już było usystematyzować problematykę pod względem jej ważności.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe przy udziale mieszkańców miasta Chojnice prowadziło prace nad Strategią ekorozwoju powiatu, w ramach której opracowywano także strategie gminne. Wyniki opracowania w październiku 2001 r. zostały przekazane Zarządowi Miasta z rekomendacją do zawarcia ich w Strategii rozwoju miasta Chojnice.
Po analizie stwierdzono, że nie ma sprzeczności pomiędzy wynikami prac prowadzonych nad Strategią rozwoju miasta Chojnice, a celami rekomendowanymi dla miasta, które wynikały ze Strategii Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego. Można raczej powiedzieć, że istotnie się uzupełniały.
Ponadto należało uwzględnić fakt, że miasto jest administracyjnie i gospodarczo związane z regionem, a więc i strategia Chojnic powinna być spójna
ze „Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego” przyjętą przez sejmik uchwałą
Nr 271/XXI/2000 w dniu 3 lipca 2000 r.
Wobec powyższego, dokument końcowy Strategii rozwoju miasta Chojnice został poszerzony o zadania i cele „rekomendowane” w Strategii ekorozwoju Powiatu Chojnickiego oraz osnuty na kanwie priorytetów i celów strategii regionalnej.
Formuła taka wymagała większego nakładu pracy, jednak pozwoliła na stworzenie dokumentu o jasnych odniesieniach z punktu widzenia zgodności celów
i pozyskiwania środków wsparcia z budżetu województwa i innych funduszy pomocowych.
Tak sformułowany dokument został poddany opinii Rady Strategii w cyklu trzech posiedzeń.

„Dokument końcowy” składa się z krótkiego sformułowania Misji i Wizji Samorządu Gminy Miejskiej Chojnice wraz z opisem, który ma przybliżyć ich sens, wykazu priorytetów i celów rozwoju z opisem zadań oraz bloków programowych
w czterech dziedzinach przekształceń i aktywizacji, które skierowane są
na pokonanie problemów węzłowych.
Załączono także podstawowe dokumenty stanowiące.

A)Blok programowy aktywizacji gospodarczej.
Oparto w głównej mierze o zamysł stworzenia obszaru przemysłowego w strefie oddziaływania drogi krajowej nr 22 pomiędzy Chojnicami i Człuchowem,
nie pomijając wszakże terenów w mieście Chojnice.

B)Blok programowy poprawy środowiska i aktywizacji turystycznej.
Wskazano tam kierunki rozwoju turystyki miejskiej, stawiając na poprawę wykorzystania istniejących zasobów oraz na stworzenie naturalnego mechanizmu wymuszania poprawy środowiska, m.in. w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

C)Blok programowy budownictwa mieszkaniowego.
Miasto posiada uzbrojone i przeznaczone na mieszkalnictwo tereny, jest także gotowe udostępniać je tanio inwestorom. Wzrost liczby mieszkań zależy wyłącznie od poprawy materialnego statusu mieszkańców. Powodzenie na tym polu (niezależnie od rodzaju mieszkań) warunkowane jest przez rozwój gospodarczy oraz dostępność taniego kredytu mieszkaniowego.

D)Społeczny blok programowy.
Wskazano w nim możliwości poprawy bazy kulturalnej miasta Chojnice, jak również określono działania dotyczące możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców. Zasygnalizowano konieczność prowadzenia profilaktyki i edukacji, dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwoju instytucji zajmujących się tą problematyką.

Co dalej?

Niezależnie od przyjętej metody tworzenia planów pracy samorządu, nie ma wątpliwości, że całościowe patrzenie na Miasto oraz jego przyszłość pozwala
na weryfikację i krytyczne widzenie działań podejmowanych „dzisiaj”.
Wiadomo też, że problemy są w szczegółach. Postawienie słusznego celu „zapewnić start młodym” lub „pomóc przedsiębiorcom” powoduje szereg pytań „jak, kto, za co?”.
Odpowiedzi na takie pytania będzie można udzielić dopiero w ramach programów działań, po przypisaniu obowiązku ich wykonania poszczególnym uczestnikom oraz określeniu źródeł finansowania.
W czasie tworzenia programu może się okazać, że pozornie oczywisty kierunek
nie prowadzi do wyznaczonego celu, a źródeł aktywizacji należy szukać gdzie indziej.
W bieżącej edycji „Strategii rozwoju…” programy te są jeszcze niedokładnie zarysowane. Zdarza się też, że w treści jest tylko hasło. Wynika to również stąd,
że sygnalizuje się problem, ale nie ma jak na razie pomysłu co do bezpośrednich działań zaradczych na poziomie samorządu.
Należy również pamiętać o znaczeniu uchwalonej przez Radę Miejską „Strategii…”, jako dokumentu niezbędnego do pozyskania wszelkiego rodzaju środków wsparcia
z budżetu wojewódzkiego oraz innych źródeł.
O wprowadzeniu w życie w strategicznego planowania będzie można mówić wtedy, kiedy radny Rady Miejskiej będzie patrzył na „Projekt budżetu”, w ręku trzymając „Strategię rozwoju”.
Ogólnie nakreślone programy powinny zostać wypełnione treścią wyrażoną
w liczbach i datach oraz powinni zostać wskazani ich wykonawcy.
Być może stanie się tak już w IV kadencji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Zespół redakcyjny:

Jacek Marczewski
Tomasz Kamiński
Waldemar Gregus

Konsultacja:

prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Marek Dutkowski

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014