Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 1. Misja Samorządu Gminy Miejskiej Chojnice i wizja miasta Chojnice roku 2014

Misją Samorządu
Gminy Miejskiej Chojnice jest zapewnienie możliwości trwałego
i zrównoważonego podnoszenia jakości życia w mieście Chojnice.

Wizja miasta Chojnice roku 2014

Chojnice roku 2014 to centrum społeczno-gospodarcze i kulturalne powiatu chojnickiego oraz ziem przyległych. Wraz z Człuchowem stanowi południowy biegun rozwoju województwa pomorskiego.
Chojnice to znany i uczęszczany ośrodek usługowo-przemysłowy
na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym. Miasto zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia – czyste środowisko przyrodnicze, dobre warunki mieszkaniowe, a także dostęp do opieki medycznej, wyższego wykształcenia i kultury.

Ponad lokalne centrum życia społeczno – gospodarczego
Najbliższe miasto o zbliżonej do Chojnic liczbie mieszkańców
leży w odległości dojazdu ponad 60 km. Dzięki temu oraz promienistemu układowi dróg wylotowych (2 wyloty drogi krajowej, 4 – wojewódzkich,
4 – powiatowych) Chojnice są naturalnym centrum usługowym dla subregionu, którego nie można zamknąć granicami powiatu.

Znany i uczęszczany ośrodek usługowo – przemysłowy na krajowym szlaku komunikacyjnym
Ważna gospodarczo droga krajowa nr 22 stanowi dla miasta życiodajny strumień, który powinien być jednym z podstawowych źródeł bogacenia się. Do korzystania z usług oferowanych w przestrzeni miejskiej powinny zachęcać: łatwa dostępność komunikacyjna, kompletność oferty usługowej, jakość i renoma usług.
Sąsiedztwo drogi krajowej, istniejąca baza przemysłu metalowego, drzewnego i spożywczego oraz zasoby uzbrojonych gruntów przeznaczonych na budowę zakładów przemysłowych powinny stanowić istotny czynnik zachęty dla lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców.
Położenie geograficzne na rubieży terenów o wysokiej atrakcyjności turystycznej sprawia, że Chojnice są stacją przesiadkową oraz bazą dla turystów z całego kraju.
Wizerunek gospodarnego, przyjaznego i ładnego miasta łatwo utożsamić z charakterystycznymi symbolami o możliwie tradycyjnej,
ale przede wszystkim atrakcyjnej, wyróżniającej się formie.

Miasto czystego środowiska
Chojnice leżą w powiecie o jednej z najwyższych w województwie lesistości i udziale gruntów rolnych, a także wysokiej jeziorności. Posiadają zasoby wody pitnej o bardzo wysokiej jakości, wydajną oczyszczalnię ścieków oraz nowoczesne wysypisko odpadów.
Zanieczyszczenie środowiska jest skutkiem odprowadzania pewnej części ścieków poza systemem kanalizacji sanitarnej, emisji dymów
z indywidualnych kotłowni oraz wynika z nadmiernego samochodowego ruchu tranzytowego.
Poza nimi brak jest istotnych zagrożeń ekologicznych.

Miasto zapewniające dobrą jakość życia swoim mieszkańcom oraz dostęp do opieki medycznej, wykształcenia i szeroko pojętych usług ludności z subregionu obejmującego Powiat Chojnicki i ziemie przyległe

Zapewnienie wysokiego standardu życia to cel rozwoju, któremu służy realizacja wszystkich innych celów pośrednich.
Posiadane zasoby techniczno – instytucjonalne dają podstawy
do prognozowania dalszego pomyślnego rozwoju miasta.
Zasoby uzbrojonych terenów przemysłowych oraz rezerwy
w istniejących zakładach przemysłowych stwarzają możliwość utworzenia odpowiedniej ilości miejsc pracy dla społeczności miasta
i najbliższej okolicy w okresie znacznie dłuższym, niż założony
w strategii.
Rozpoczyna pracę nowy szpital o zasięgu ponad powiatowym, działają 4 przychodnie zdrowia oraz sieć drobniejszych usług medycznych.
Istnieje kompletny system szkolnictwa zawodowego i średniego.
Unikatowymi w skali powiatu i subregionu placówkami są: filia Politechniki Koszalińskiej – Collegium Pomerania, podstawowa szkoła muzyczna, Oddział Celny.
Kryte pływalnie z salą sportowo –widowiskową i kompleksem boisk, hotel i restauracja tworzą kompleks, który nie ma sobie równych
w sąsiednich powiatach. Wraz ze stadionami sportowymi oraz obiektami klubów sportowych nad Jez. Charzykowskim Chojnice stanowią bazę sportową o znaczeniu krajowym.
Otoczenie przyrodnicze Chojnic, bliskość terenów leśnych i jezior oraz rekreacyjne walory okolicy dają mieszkańcom codzienną możliwość zażywania stosunkowo taniego odpoczynku w kontakcie z naturą oraz uprawiania sportów, szczególnie wodnych.

Przeszkodą w korzystaniu i rozwijaniu dostępu do opisanych dóbr jest jedynie kryzysowa sytuacja materialna społeczeństwa spowodowana słabą kondycją gospodarczą regionu i kraju oraz bezrobociem.

Wraz z Człuchowem – południowy biegun rozwoju Województwa Pomorskiego

W zagospodarowaniu obszaru obejmującego miasta Człuchów
i Chojnice oraz położone między miastami tereny zaczynają zaznaczać się naturalne procesy aglomeracyjne wynikające z korzyści lokalizacji
w bliskim sąsiedztwie dwóch miast powiatowych. Przejawiają się one lokalizacjami wielu nowych inwestycji wzdłuż drogi łączącej miasta.
Nie ma tam skupisk ludzkich, ani obiektów przyrodniczych takich jak obszary leśne lub użytki ekologiczne, które mogłyby być szczególną przeszkodą.
Są natomiast znaczne rezerwy terenów położonych w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 22, należących głównie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gminy Chojnice oraz Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
które leżą na terenie Gminy Chojnice i Gminy Człuchów.
Miasta Chojnice i Człuchów stanowią bazę w zakresie uzbrojenia technicznego terenu, ze względu na posiadane rezerwy mocy elektrycznej, wody pitnej, gazu ziemnego oraz oczyszczania ścieków. Istnieje tu przemysł maszynowy, metalowy (w tym konstrukcji stalowych), elektroniczny, drzewny, meblarski, szkutniczy łodzi i jachtów, przetwórstwa mięsnego i ryb morskich, piekarniczy oraz mleczarski.
Są tu znaczne rezerwy niezatrudnionych, będące skutkiem wysokiego bezrobocia oraz baza oświatowa umożliwiająca kształcenie i reorientację zawodową tych osób dla potrzeb nowych stanowisk pracy.
Nie sposób pominąć szansy jaką dla rozwoju gospodarczego
w skali dwóch powiatów jest duży kompleks łatwych do uzbrojenia, dostępnych i atrakcyjne położonych terenów, które mogą stanowić strefę przemysłu i usług ponad lokalnych, położoną na tyle daleko
od ośrodków miejskich aby zminimalizować jej uciążliwy wpływ,
a jednocześnie na tyle blisko, aby zapewnić ludziom bliskość miejsc pracy.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014