Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lutego 2022

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.
  • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., poz. 1617).
  • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, która zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.
  • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS (nie jest obowiązkowe)
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 107 zł
 2. Podmiot zobowiązany do złożenia wniosku:
  • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 4. Opłaty:
  • opłata skarbowa w wysokości 107 zł (opłatę skarbową można wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348)
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 6. Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 97, 96
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 200
 7. Tryb odwoławczy:
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r. poz. 888 ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r. poz. 888 ze zm.)

W kategorii: Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej