Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 czerwca 2019

VIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.06.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2018r.:
  1. debata nad raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 10. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2018:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2018r.,
  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018r. wraz z opinią,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018r.,
  8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 18.04.2019 r. do Porozumienia – umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23.06.2016 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 21. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielony odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM VIII/107/19
  • W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Uchwała RM VIII/106/19
  • W sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 • Uchwała RM VIII/105/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VIII/104/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VIII/103/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VIII/102/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 • Uchwała RM VIII/101/19
  • W sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 18.04.2019 r. do Porozumienia – umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23.06.2016 r.
 • Uchwała RM VIII/100/19
  • W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 • Uchwała RM VIII/99/19
  • W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.
 • Uchwała RM VIII/98/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM VIII/97/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 • Uchwała RM VIII/96/19
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 • Uchwała RM VIII/95/19
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2018 r.
 • Uchwała RM VIII/94/19
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019