Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 maja 2019

VI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 13.05.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na V sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonej Obywatelki Miasta Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
 18. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM VI/87/19
  • W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
 • Uchwała RM VI/86/19
  • W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego na Uchwałę Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 • Uchwała RM VI/85/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • Uchwała RM VI/84/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 • Uchwała RM VI/83/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała RM VI/82/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
 • Uchwała RM VI/81/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VI/80/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VI/79/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM VI/78/19
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM VI/77/19
  • W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 • Uchwała RM VI/76/19
  • W sprawie nadania tytułu Zasłużonej Obywatelki Miasta Chojnice
 • Uchwała RM VI/75/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM VI/74/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019