Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 października 2010

Umowa na wykonanie zadania

W dniu 8 października 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o. o. na wykonanie zamówienia dodatkowego, nie objętego zamówieniem podstawowym, tj. wykonanie komory wlotu do rurociągu technicznego na Strudze Jarcewskiej i do przepompowni wraz z towarzyszącymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej