Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 czerwca 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
 • Termin posiedzenia: 08.06.2022 r. godz. 8.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Termin posiedzenia: 08.06.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Rada Samorządów Osiedlowych
 • Termin posiedzenia: 08.06.2022 r. godz. 10.30 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja ds. Społecznych
 • Termin posiedzenia: 08.06.2022 r. godz. 11.30 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Sprawozdanie z działalności Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chojnicach – podsumowanie sezonu zimowego 2021/2022.
  2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  3. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Edukacji
 • Termin posiedzenia: 13.06.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Termin posiedzenia: 13.06.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

XL sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 8. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok:
  a) debata nad raportem,
  b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 9. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2021:
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania
  budżetu miasta Chojnice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  e) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2021 r.,
  f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
  Chojnice za 2021 rok wraz z opinią,
  g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej
  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu
  za 2021 rok,
  h) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu
  wykonania budżetu za rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu przy ulicy Bałtyckiej w Chojnicach.
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy
  ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 16. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 18. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń