Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 grudnia 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Rewizyjna 04.12.2023 r. godz. 9.30 Urząd Miejski sala 406 Przyjęcie protokołu z kontroli funkcjonowania przedszkola samorządowego oraz dofinansowania przedszkoli niepublicznych w 2022 r. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2023.Propozycje do planu pracy na 2024 r.
Komisja Edukacji   04.12.2023 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406 Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Kultury i Sportu 04.12.2023 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406 Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja ds. Społecznych 04.12.2023 r. godz. 12.30 Urząd Miejski sala 406 Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Rada Samorządów Osiedlowych 05.12.2023 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406 Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
11.12.2023 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406 Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. Informacja o inwestycjach zaplanowanych i zrealizowanych w 2023 r. przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny oraz Wydział Gospodarki Komunalnej. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.
Komisja Budżetu i Rynku
Pracy
11.12.2023 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406 Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Rozpatrywanie spraw bieżących.

LXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 19. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 21. Zakończenie LXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń