Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 13.11.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Rada Samorządów Osiedlowych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących

 • 13.11.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Edukacji
  • Tematyka
   1. Informacja na temat projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych w roku szkolnym 2022/2023.
   2. Informacja o pracach remontowych i inwestycyjnych realizowanych w 2023 r. w placówkach oświatowych.
   3. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   4. Rozpatrywanie spraw bieżących.

 • 13.11.2023 r. godz. 11:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Kultury i Sportu
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących

 • 13.11.2023 r. godz. 12:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja ds. Społecznych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących

 • 13.11.2023 r. godz. 13:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
  • Tematyka
   1. Informacja przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy o realizacji działań na rzecz promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu.
   2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   3. Rozpatrywanie spraw bieżących

 • 13.11.2023 r. godz. 14:00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Rewizyjna
  • Tematyka
   1. Przyjęcie protokołu z kontroli realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Budowalno-Inwestycyjny w 2022 r.

 • 14.11.2023 r. godz. 8:30 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Edukacji
  • Tematyka
   1. Informacja prezesa ZGM Sp. z o.o. w Chojnicach o kondycji firmy i perspektywach jej rozwoju oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
   2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   3. Rozpatrywanie spraw bieżących

LX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 20 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
 16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym pro-gramem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.
 22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie LX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń