Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2021

Strefa przemysłowa wraz z Filią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Chojnice

Sąsiadujące ze sobą gminy wiejskie Chojnice i Człuchów jednocześnie wystąpiły o przyłączenie terenów leżących w ich granicach administracyjnych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarówno Gmina Miejska Chojnice jak i Gmina Miejska Człuchów aktywnie wspierają działania samorządów Gmin Chojnice i Człuchów. Jest to już kolejne na przestrzeni kilku lat wspólne działanie tych samorządów mające na celu przyciągnięcie nowych inwestorów. Współpraca na rzecz pozyskiwania inwestorów została sformalizowana poprzez „Pakt o wzajemnej współpracy”, który został podpisany przez zarządy gmin i przyjęty uchwałami rad gmin.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 348,37 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gminy Krokowa, gminy Gniewino, gminy Tczew, gminy miejskiej Tczew, gminy miejskiej Kwidzyn, gminy miejskiej Starogard Gdański, gminy Człuchów, gminy Chojnice, gminy miejskiej Malbork i gminy miejsko-wiejskiej Sztum.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 3 z 2003 r. poz. 33) powołało m.in. 2 filie Strefy obejmujące:

 • Teren Chojnice zlokalizowany w gminie Chojnice
 • Teren Człuchów zlokalizowany w gminie Człuchów

Tereny leżące w granicach gminy Chojnice i gminy Człuchów włączone do PSSE obejmują powierzchnię ok. 15 ha każdy – łącznie ok. 30 ha.

Argumenty, które przemawiały za włączeniem terenów do PSSE:

 1. Włączenie pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestorów i tym samym utworzenie nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia.
 2. Włączenie pozwoli na realizację celów Strategii rozwoju województwa pomorskiego w odniesieniu do terenu powiatu chojnickiego.

Przesłanki utworzenia PSSE na terenach w gminach Chojnice i Człuchów:

 1. Wokół obszarów, włączonych do PSSE istnieją duże rezerwy terenów przeznaczonych pod przemysł, gotowe do przyjęcia kolejnych inwestorów.
 2. Na terenie miasta Chojnice istnieją rezerwy w zakresie uzbrojenia technicznego, tj. mocy elektrycznej, wody pitnej, gazu ziemnego oraz oczyszczania ścieków.
 3. Lokalizacja terenów zapewnia korzystne połączenia z innymi częściami województwa i kraju ze względu na sąsiedztwo z drogą krajową nr 22 Berlin – Kaliningrad oraz projektowaną obwodnicą miasta Chojnice.
 4. Bardzo pozytywne nastawienie lokalnych władz i społeczeństwa do inwestorów.
 5. Dobre otoczenie biznesu, które ma szanse na szybki rozwój w niedalekiej przyszłości.

Cele strategiczne terenu Chojnice Pomorskiej SSE

Cele strategiczne:

 • Tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia
 • Tworzenie możliwości kooperacyjnych z przedsiębiorstwami funkcjonującymi poza terenem strefy
 • Rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w istniejących i nowych branżach produkcyjnych
 • Pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu oraz zmiana struktury przemysłu

Działania realizacyjne:

 • Pozyskiwanie inwestorów poprzez plan marketingowy, wykorzystując doświadczenia z zakresu zagospodarowania obszaru tczewskiego i żarnowieckiego
 • Poszukiwanie inwestorów zapewniających powstawanie nowych powiązań kooperacyjnych z podmiotami działającymi poza strefą
 • Zapewnienie rozwoju infrastruktury technicznej terenu, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów
 • Ograniczanie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw lokowanych w strefie na środowisko naturalne
 • Monitorowanie rozwoju strefy, głównie w aspekcie stopnia realizacji celów strategicznych

W kategorii: Gospodarka