Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 stycznia 2010

Sprawozdanie wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08 Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Chojnice, 07.01.2010 r.

INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA 2009 R.
(Materiał opracowany przez P.H.U. Zakład Poligraficzny STANDRUK – Wykonawcę Promocji Projektu)

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 roku Wykonawca – firma ,,BETPOL” z Bydgoszczy kontynuowała prace związane z przebudową drogi, które związane były m. in. z budową kanalizacji technicznej CCTV oraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie pasa drogowego na odcinku ulicy Sukienników. Równolegle demontowano dotychczasową nawierzchnię chodnika z lewej strony jezdni w większości wykonaną z masy bitumicznej. Rozszerzono także zakres wykonywanych robót z uwagi na wystąpienie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury podziemnej.

W trakcie prac ziemnych pod nawierzchnią ulicy Bankowej pracownicy firmy Betpol odkryli fundamenty średniowiecznej furty klasztornej oraz pozostałości drewnianych budowli z tego samego okresu. Odkrywki archeologiczne zostały dokładnie opisane i zinwentaryzowane przez nadzór archeologiczny. Ten fakt nie opóźnił prac drogowych. Wszystkie były na bieżąco konsultowane z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i archeologiczny.
W tym samym czasie rozpoczęła się modernizacja zatoki autobusowej MZK/PKS w okolicy murów miejskich przy ulicy Sukienników. Zastosowano tam granitowe krawężniki oraz kostkę granitową. W związku z tymi pracami obie spółki transportowe czasowo przeniosły swoje przystanki dla pasażerów na Plac Jagielloński oraz ulicę 14 Lutego. Ponadto rozpoczęto prace związane z budową chodników oraz montażem krawężników i obrzeży na odcinku od początku zakresu inwestycji do ulicy Cechowej. Równocześnie wykonywane były prace związane z usuwaniem kolizji infrastruktury podziemnej na odcinku Placu Niepodległości od ulicy Kościuszki do ulicy Wysokiej. Pomimo pogorszenia pogody na początku grudnia prace te były kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

Na wstępnym etapie prac drogowych wykonawca zadbał o to, by były one jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. Wprowadzono zastępczą organizację ruchu, a dla pieszych wyznaczono obejścia remontowanych odcinków. Prace w pasie drogowym były prowadzone bez istotnego zwężenia szerokości jezdni (z wyjątkiem odcinków ul. Gdańskiej, gdzie układano nowy asfalt), natomiast ich postęp na odcinku Placu Niepodległości od ulicy Kościuszki do ulicy Wysokiej wymusił zamknięcie i wyłączenie z użytkowania części ulicy Wysokiej. Rozpoczęły się tam prace ziemne – przebudowa infrastruktury podziemnej i poszerzenie pasa drogi. Równocześnie trwały prace na odcinku ul. Kasztanowej w rejonie od ulicy Subisława do ulicy Tucholskiej, gdzie przebudowano kanalizację deszczową, ciągi pieszo – rowerowe oraz zjazdy na posesję. Pogarszająca się pogoda w ostatniej dekadzie grudnia 2009 r. – niskie temperatury dochodzące do -15/-18 stopni Celsjusza spowodowały wstrzymanie prac drogowych, które ruszą niezwłocznie wraz z poprawą pogody.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad