Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 kwietnia 2010

Sprawozdanie wg stanu na dzień 30.04.2010 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08 Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

INFORMACJE OGÓLNE

Realizacja projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” rozpoczęła się w lipcu 2009 r. Obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

 • W ramach etapu I – przebudowę ul. Sukienników wraz z budową zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową,
 • W ramach etapu II – budowę Parkingu na terenie Parku 1000-lecia,
 • W ramach etapu III – przebudowę ul. Gdańskiej.

Realizację projektu poprzedziły procedury przetargowe, które przeprowadzono od kwietnia do lipca 2009 r. Skutkowały one wyłonieniem podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji i nadzór nad robotami budowlanymi.
Ostatecznie umowy na realizację inwestycji podpisano z:

 • Firmą BETPOL Spółka Akcyjna z Bydgoszczy – Wykonawcą Robót Budowlanych  na kwotę 12.548.198,80 zł. brutto,
 • Konsorcjum Firm:
  Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej Sp. zo.o. z Bydgoszczy,
  Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina
  Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. zo.o. z Człuchowa

  – pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 135.542,00 zł. brutto,
 • Firmą TEBODIN SAP-PROJEKT Sp. zo.o. – pełniącym funkcję Nadzoru autorskiego na kwotę 111.227,40 zł. brutto,
 • Firmą STANDRUK z Chojnic – wykonawcą Promocji Projektu na kwotę 56.486,00 zł. brutto.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o współfinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej z dnia 4 listopada 2009 r. koszty inwestycji są następujące:
Koszt całkowity inwestycji – 14,0 mln zł.
Koszty kwalifikowalne projektu – 13,4 mln zł.
Koszty niekwalifikowalne projektu – 0,6 mln zł.
Współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej – 10,0 mln zł., co stanowi 74,79% kosztów kwalifikowalnych projektu.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
(ZWIĄZANA Z ROZLICZENIEM PROJEKTU Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ)

Dotychczasowe (wg stanu na dzień 21.04.2010 r.) koszty całkowite poniesione na realizację projektu to 7,1 mln zł., z czego 6,3 mln zł. stanowią koszty kwalifikowalne.

Beneficjent na bieżąco przedkłada wnioski o płatność na podstawie zrealizowanych faktur dla wydatków kwalifikowalnych, oczekując refundacji poniesionych nakładów z budżetu Unii Europejskiej.
Na dzień 21.04.2010 r. Gmina Miejska Chojnice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego cztery wnioski o płatność. Trzy z nich zostały zaakceptowane pozytywnie i Beneficjent otrzymał zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.242.135,11 zł.
Obecnie oczekiwane jest zakończenie weryfikacji czwartego wniosku o płatność w ramach którego planowane jest otrzymanie refundacji za wydatki kwalifikowalne poniesione od stycznia do marca br. W kwocie 207.443,35 zł.

Wartość zafakturowanych na dzień 30.04.2010 r. Robót Budowlanych przez firmę ,,Betpol” wynosi 6.471.108,72 zł., tj. ok. 52% wartości zakontraktowanej z nią umowy.
Zgodnie z umową podpisaną z firmą Betpol oraz wg. zapewnień Kierownika Budowy, roboty budowlane przedmiotowej inwestycji zakończone zostaną w lipcu br.

INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2010 R.
(Materiał opracowany przez P.H.U. Zakład Poligraficzny STANDRUK – Wykonawcę Promocji Projektu)

Okres od stycznia do marca 2010 roku był najtrudniejszym wyzwaniem dla firmy Betpol realizującej przebudowę głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice. Wyjątkowo mroźna i śnieżna zima znacznie utrudniała kontynuację rozpoczętych jesienią prac budowlanych. Jednakże w marcu udało się nadrobić zaległości, dotyczące przede wszystkim przebudowy skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ul. Wysoką. Częściowo rozebrano nawierzchnię stumetrowego odcinka ulicy Wysokiej w celu poszerzenia fragmentu ulicy i wytyczenia azylów dla pieszych i wysepek rozdzielających pasy ruchu. Rozebrano chodnik przy ul. Wysokiej i ułożono nowy. W drugiej połowie marca ekipy Betpolu ułożyły dwie warstwy asfaltu na jezdni w ul. Wysokiej, dokonano też montażu oznakowania pionowego. Dzięki temu kluczowe skrzyżowanie w centrum miasta , tj. ul. Gdańskiej z ul. Wysoką już w końcu marca zostało ponownie otwarte dla ruchu drogowego, co spowodowało przywrócenie swobody komunikacji w tym rejonie i przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Inwestycja w obrębie tego skrzyżowania dotyczyła też modernizacji infrastruktury podziemnej. Dokonano kompletnej przebudowy kanalizacji teletechnicznej, wymiany sieci wodociągowej na tym obszarze, zbudowano 6 wpustów deszczowych.

Na początku marca kontynuowano także prace na innych odcinkach drogi nr 22. W tym czasie został ułożony chodnik wraz ze ścieżką rowerową z bezfazowej kostki polbrukowej na odcinku od ulicy Okrężnej do Wysokiej. Także na innym odcinku – od ul. Bankowej do ul. Kościuszki sfinalizowano pracę przy układaniu ciągu pieszo – rowerowego, obrzeży oraz montażu elementów oświetlenia.
Począwszy od 15 marca rozpoczęły się prace związane z nowym układem komunikacyjnym łączącym wylot ul. Kościuszki, wyjazd z parkingu z ul. Krętej oraz dojazd do kamienic u zbiegu ul. Kościuszki i Okrężnej. Dokonano częściowego demontażu klinkieru w ul. Kościuszki, a do nowego układu komunikacyjnego zastosowano połączenie kostki granitowej, klinkieru i na krótkim odcinku – starobruku.

Pracownicy firmy Betpol w okresie od stycznia do marca pracowali także na innych odcinkach – tj. od skrzyżowania ul Gdańskiej z ul. Kościerską do skrzyżowania ul Gdańskiej z ul.Subisława. Tu nastąpiła wymiana instalacji podziemnych w pasie drogowym. Prace te zostały wykonane bez zamknięcia ruchu na tym odcinku.
Na dalszym odcinku ul.Gdańskiej – od ul. Subisława do ul. Tucholskiej trwały prace związane z wymianą chodników oraz zagospodarowaniem zieleni na trawnikach.
W kwietniu 2010 r. ekipy firmy Betpol rozpoczęły prace na Placu Niepodleglości , gdzie rozpoczęto budowę nowego chodnika, wymianę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, zamontowano także monitoring. W maju rozpoczęto również zakres prac na sąsiednim Placu Św. Jerzego oraz przebudowę skrzyżowania ul Gdańskiej z ul. Swarożyca.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad