Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 lipca 2010

Sprawozdanie wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08                                              Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00 
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

INFORMACJE OGÓLNE

Realizacja projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” rozpoczęła się w lipcu 2009 r. Obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
– W ramach etapu I – przebudowę ul. Sukienników wraz z budową zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową,
– W ramach etapu II  – budowę Parkingu  na terenie Parku 1000-lecia,
– W ramach etapu III – przebudowę ul. Gdańskiej.

Realizację projektu poprzedziły procedury przetargowe, które przeprowadzono od kwietnia do lipca 2009 r. Skutkowały one wyłonieniem podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji i nadzór nad robotami budowlanymi.
Ostatecznie umowy na  realizację inwestycji podpisano z:
– Firmą BETPOL Spółka Akcyjna z Bydgoszczy – Wykonawcą Robót Budowlanych
na kwotę 12.548.198,80  zł. brutto,
– Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej Sp. zo.o. z Bydgoszczy, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina i Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. zo.o. z Człuchowa – pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na  kwotę 135.542,00 zł. brutto,
– Firmą TEBODIN SAP-PROJEKT Sp. zo.o. – pełniącym funkcję Nadzoru autorskiego na kwotę 111.227,40 zł. brutto,
– Firmą STANDRUK z Chojnic – wykonawcą Promocji Projektu na kwotę 56.486,00 zł. brutto.

Zgodnie z planowanym do podpisania  w miesiącu lipcu br. aneksem do umowy o współfinansowaniu projektu z budżetu Unii Europejskiej koszty inwestycji kształtują się następująco:
Koszt całkowity inwestycji  – 14,3 mln zł.
Koszty kwalifikowalne projektu  –  13,37 mln zł.
Koszty niekwalifikowalne projektu – 0,9 mln zł.
Współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej – 10,0 mln zł., co stanowi 74,79% kosztów kwalifikowalnych projektu.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
(ZWIĄZANA Z ROZLICZENIEM PROJEKTU Z BUDŻETU  UNII EUROPEJSKIEJ)

Dotychczasowe  (wg stanu na dzień 16.07.2010 r.) koszty całkowite poniesione na realizację projektu to 8,9 mln zł.,  z czego 8 mln zł. stanowią koszty kwalifikowalne.   

Beneficjent na bieżąco przedkłada wnioski       o płatność na podstawie zrealizowanych faktur dla wydatków kwalifikowalnych, oczekując refundacji poniesionych nakładów z budżetu Unii Europejskiej.  
Na dzień 16.07.2010 r. Gmina Miejska Chojnice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego pięć wniosków o płatność. Wszystkie zostały zaakceptowane pozytywnie.  
Łączna kwota  zrefundowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na konto Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 16.07.2010 r. wynosi 4.449.578,46zł.

Wartość zafakturowanych na dzień 30.06.2010 r. Robót Budowlanych przez firmę ,,Betpol” wynosi 7.499.606,60 zł., tj. ok. 60% wartości zakontraktowanej z firmą umowy. 

Planowany termin zakończenia prac budowlanych – przełom lipca/sierpnia 2010 r.

Końcowe efekty inwestycji, to planowane zgodnie z nazewnictwem unijnym- wskaźniki produktu, które zaplanowano do osiągnięcia na koniec realizacji projektu. Najważniejsze z nich to:

  1. Długość przebudowanych dróg gminnych o łącznej długości – 1,36 km
  2. Liczba przebudowanych urządzeń wyposażenia technicznego drogi, tj.                                             

Zatok autobusowych –  5  sztuk
3. Liczba wybudowanych/zainstalowanych urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu, tj.              
kompletów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: 3 sztuki
Ul. Sukienników-ul. Bankowa
Ul. Sukienników – ul. Okrężna
Ul. Sukienników – ul. Wysoka

  1. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej  o łącznej długości 1,6 km
  2. Długość przebudowanych chodników o łącznej długości 1,9 km
  3. Liczba przebudowanych skrzyżowań 12 sztuk
  4. Liczba wybudowanych parkingów 1 parking na 170 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca dla o. niepełnosprawnych)     
  5. Ilość zainstalowanych kamer monitoringowych 6 sztuk

INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2010 R.
(Materiał opracowany przez  P.H.U. Zakład Poligraficzny STANDRUK – Wykonawcę Promocji Projektu)                                                                        
Prace realizowane w ramach zmodernizowania miejskiego odcinka dawnej drogi krajowej nr 22 w okresie kwietnia do czerwca były bardzo zintensyfikowane. Ich efekt był widoczny
i odczuwalny na każdym kroku. W  tym okresie zakończono układanie nawierzchni chodników
w ciągu ulicy Sukienników, Swarożyca oraz na wylocie ulicy Kościuszki. Intensywne prace trwały także w obrębie jezdni. Na całej długości remontowanej drogi sfrezowano starą nawierzchnię i ułożono warstwę wyrównawczą. Roboty związane z rozbiórką starej i układaniem nowej nawierzchni realizowano w godzinach popołudniowych i nocnych, dzięki czemu firmie Betpol –Wykonawcy Robót Budowlanych udało się uniknąć znacznych utrudnień w ruchu drogowym.
Przystąpiono do montażu oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Na odcinku ul. Sukienników od ul. Bankowej do ul. Kościuszki oraz od ul. Okrężnej do ul. Wysokiej zamontowano bariery ochronne, mające za zadanie oddzielić ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.
Pod koniec maja nastąpił próbny rozruch systemu monitoringu, zsynchronizowano go
z istniejącym systemem nadzorowanym przez Straż Miejską.
W omawianym okresie wykonano też szereg innych prac budowlanych w pasie drogowym.
W miesiącu czerwcu wznowiono prace związane z przebudową wlotu w ul. Swarożyca (poprzednio niesprzyjająca pogoda uniemożliwiała prawidłowe uformowanie skarpy i zagęszczenie gruntu). Zaawansowanie prac w tym obszarze pozwoliło włączyć ulicę Swarożyca ponownie do ruchu w pierwszych dniach lipca.
Również w czerwcu rozpoczęto montaż wysepek na odcinku ulicy Gdańskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Obrońców Chojnic. Na tym odcinku ulicy Gdańskiej wymieniono już ok. 95% krawężników. W toku są również prace związane z odtwarzaniem nawierzchni chodników przy ul. Gdańskiej: po północnej stronie ulicy stan zaawansowania tych prac wynosi ok. 80%, po południowej – ok. 40%.
Na całej długości inwestycji zakończono prace związane z usuwaniem kolizji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz w ok. 80% – sieci energetycznej. W ostatnich dniach czerwca trwały ostatnie prace przy montażu masztów sygnalizacji świetlnej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad