Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 października 2010

Sprawozdanie wg stanu na dzień 29.10.2010 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08
Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Chojnice, 29.10.2010 r.


INFORMACJE OGÓLNE

Realizacja projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” rozpoczęła się w lipcu 2009 r. i zakończyła w dniu 10.09.2010 r. (odbiór końcowy inwestycji).

Objęła przebudowę trzech odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
– W ramach etapu I – przebudowę ul. Sukienników wraz z budową zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową,
– W ramach etapu II – budowę Parkingu na terenie Parku 1000-lecia,
– W ramach etapu III – przebudowę ul. Gdańskiej.

Realizację projektu poprzedziły procedury przetargowe, które zrealizowano od kwietnia do lipca 2009 r. Skutkowały one wyłonieniem podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji i nadzór nad robotami budowlanymi.

Ostatecznie umowy na realizację inwestycji podpisano z:
– Firmą BETPOL Spółka Akcyjna z Bydgoszczy – Wykonawcą Robót Budowlanych na kwotę 12.548.198,80 zł. brutto,
– Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej Sp. zo.o. z Bydgoszczy, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina i Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. zo.o. z Człuchowa – pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 135.542,00 zł. brutto,
– Firmą TEBODIN SAP-PROJEKT Sp. zo.o. – pełniącym funkcję Nadzoru autorskiego na kwotę 111.227,40 zł. brutto,
– Firmą STANDRUK z Chojnic – wykonawcą Promocji Projektu na kwotę 56.486,00 zł. brutto.

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
(ZWIĄZANA Z ROZLICZENIEM PROJEKTU Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ)

Zgodnie ze zrealizowanym rozliczeniem finansowym projektu koszty inwestycji ukształtowały się następująco:

Koszt całkowity inwestycji – 14.141.022,32 zł.
Koszty kwalifikowalne projektu – 13.290.647,78 zł.
Koszty niekwalifikowalne projektu – 850.374,54 zł.
Współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej – 9.940.040,62 zł.

Beneficjent na bieżąco przedkłada wnioski o płatność na podstawie zrealizowanych faktur dla wydatków kwalifikowalnych, oczekując refundacji poniesionych nakładów z budżetu Unii Europejskiej.
Na dzień 29.10.2010 r. Gmina Miejska Chojnice złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego siedem wniosków o płatność. Wszystkie zostały zaakceptowane pozytywnie.
Łączna kwota zrefundowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na konto Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 29.10.2010 r. wynosi 7.062.335,55 zł. Do refundacji pozostaje jeszcze 2.877.705,07 zł.

Końcowe efekty inwestycji:

1. Przebudowana: droga gminna o dł. 1,36 km; chodniki o dł.1,91 km; 12 skrzyżowań; 5 zatok autobusowych,
2. Wybudowane: ścieżki rowerowe o dł. 1,61 km; 3 nowe komplety sygnalizacji świetlnej; parking na 170 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych;
3. Zamontowanych 6 nowych punktów monitoringu wizyjnego. 

INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
W OKRESIE OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2010 R.

(Materiał opracowany przez P.H.U. Zakład Poligraficzny STANDRUK – Wykonawcę Promocji Projektu)

W okresie od lipca do września 2010 roku trwał ostatni etap modernizacji byłej drogi krajowej nr 22. W lipcu prace były skoncentrowane na obszarze Placu Świętego Jerzego. W części przeznaczonej na miejsca parkingowe wymieniono nawierzchnię z asfaltu na kostkę betonową. Wymianie uległa też nawierzchnia chodników. Zmieniono usytuowanie wiaty autobusowej i kiosku prasowego. Ważnym elementem była zmiana organizacji ruchu.
Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Angowickiej wybudowano wysepkę oddzielającą pasy ruchu. Po wykonaniu wszystkich zmian w tej części miasta, ułożono nowe warstwy asfaltu wraz z wymianą krawężników.

W lipcu 2010 r. uzupełniano elementy pasa drogowego na odcinkach ulicy Gdańskiej i Sukienników – wysepki oddzielające pasy ruchu wypełniono kostką granitową. Na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ulicą Kościerską do ulicy Drzymały przełożono nawierzchnię chodnika w miejscach, w których były usuwane kolizje infrastruktury podziemnej.

30 lipca 2010 firma Betpol zgłosiła gotowość inwestycji do odbioru technicznego. Pierwsze posiedzenie komisji odbiorowej odbyło się 18 sierpnia wraz z wizją lokalną na całym obszarze realizowanej inwestycji. W związku z zaobserwowanymi usterkami, ustalono termin ponownego posiedzenia komisji na 10 września 2010. W tym czasie wykonawca usunął wszystkie usterki.
Komisja odbiorowa zakończyła swoją pracę 10 września, stwierdzając po ponownej wizji lokalnej stan inwestycji – bez usterek.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad