Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 4 A). Blok programowy aktywizacji gospodarczej pt. „Południowo – pomorski obszar przemysłowy”

Tworzenie i rozpowszechnianie oferty terenów i obiektów
pod inwestycje dla potencjalnych inwestorów (2.2.1.1.)

►Współpraca z innymi samorządami w celu koordynacji oferty gospodarczej gmin
►Wymiana informacji i współpraca z gminami ościennymi dla pozyskiwania inwestycji i inwestorów

Poprawa dostępu MSP do informacji gospodarczej i technicznej (2.2.1.2.)
►Przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o procedurze inwestycyjnej dla planowanych przedsięwzięć
►Rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości uzyskania funduszy pomocowych
i dostosowania MSP do standardów Unii Europejskiej

Wprowadzanie zachęt dla inwestorów (2.2.1.3.)
►Tworzenie klimatu przychylności dla przedsiębiorstw oraz sprawnej obsługi urzędowej
►Wspieranie rozwoju MSP skierowanych na przedsięwzięcia integracyjne zwłaszcza w zakresie działalności związanej z ochroną środowiska i działających zgodnie z jej wymogami („Zielony Park Przedsiębiorczości”)
►Ulgi, zwolnienia, zniżki

Promocja miasta i jego otoczenia (2.5.1.1.)
►Opracowanie i realizacja wspólnego programu promocji Ziemi chojnicko (przez spółkę „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.” z udziałem innych zainteresowanych podmiotów)
►Wystawy lokalnych wyrobów i podmiotów gospodarczych
►Rozpowszechnianie informacji o mieście ważnych imprezach kulturalnych i sportowych (uczestnictwo w targach i imprezach ponad lokalnych, wydawnictwa, multimedia)
►Wyraźne oznakowanie dojazdów do zakładów usługowych i wytwórczych przy drogach przelotowych
i komunikacja z drogami wyższych klas

Poprawa stanu zagospodarowania terenów przemysłu i usług (2.5.1.2.)
►Budowa i modernizacja uzbrojenia, oświetlenia, parkingów oraz nawierzchni ulic (ul. Przemysłowa, ul. Zakładowa, ul. Składowa. ul. Liściasta)

Przygotowanie terenów pod inwestycje przemysłu i usług ponad lokalnych (2.5.1.3.)
►Stworzenie oferty dla potencjalnych inwestorów
►Przygotowanie oferty gruntów miejskich przeznaczonych na przemysł i usługi (szczególnie związanych z drogą nr 22)
►Budowa technicznego uzbrojenia gruntów przeznaczonych na przemysł i usługi

Współdziałanie dla utworzenia obszaru przemysłowego przy drodze krajowej nr 22 pomiędzy miastami Chojnice i Człuchów (2.5.1.4.)
►Budowa uzbrojenia z kierunku Miasta Chojnice, w kierunku terenów Gminy Człuchów i Gminy Chojnice (doprowadzenie wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków)
►Zapewnienia dojazdu do obszaru z drogi krajowej
►Urządzenie dojazdowych dróg rowerowych z zamieszkanych terenów miast i gmin Chojnice i Człuchów
►Współdziałanie z Gminą Chojnice i Gminą Człuchów w celu utworzenia na ich terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
►Inspirowanie do lokowania zakładów nieuciążliwych

Zapewnienie ładu przestrzennego w reprezentacyjnych przestrzeniach
publicznych (2.5.2.)

►Rewitalizacja terenów poszpitalnych przy Placu Niepodległości
►Przekształcenie otoczenia śródmieścia w ciągach ul. Mickiewicza, ul. Nowe Miasto, ul. Koszarowej i ul. Okrężnej
►Przekształcenie i aktywizacja otoczenia Parku 1000 – lecia wraz z poprawą założenia parkowego
►Rehabilitacja strefy Starego Rynku
►Budowa bezkolizyjnych (podziemnych) przejść pieszych pod drogą nr 22, w celu połączenia przestrzeni Parku 1000-lecia ze strefą Starego Rynku
►Przekształcenie i aktywizacja okolic Placu Piastowskiego i ronda
►Poprawa pierzei elewacji zwłaszcza w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich
►Poprawa otoczenia dużych parkingów związanych z obsługą ruchu ponad lokalnego

Działanie na rzecz modernizacji i podniesienia rangi drogi krajowej nr 22 (3.3.1.)
►Budowa obwodnicy miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22 i związanej z tym obwodnicy zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212
►Wspieranie i udział w pracach organizacji powiatów i gmin Województwa Pomorskiego zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 22
►Przebudowa newralgicznych zjazdów, skrzyżowań drogowych i bezkolizyjnych (podziemnych) przejść pieszych w ciągu drogi krajowej w związku ze znacznym wzrostem natężenia ruchu na tej drodze

Inspirowanie i wspieranie inwestycji poprawiających dostępność energii w zakresie: (3.6.1.)
►Poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta
►Obniżenia cen nośników energii
►Wykorzystania paliw ekologicznych i innych odnawialnych źródeł energii
►Wzrostu konkurencyjności poprzez wzrost ilości źródeł i dostawców
Zwiększanie roli i znaczenia Chojnic w województwie pomorskim (5.1.)
►Uczestnictwo w przedsięwzięciach i programach o zasięgu ponad gminnym
►Współpraca z organizacjami działającymi zgodnie z interesem miasta
►Promocja powiatu i regionu jako integralny element promocji miasta (5.3.)

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014