Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 4 B). Blok programowy poprawy środowiska i aktywizacji turystycznej pt. „Miasto na pojezierzu”

1.Działania na rzecz rozwoju obsługi ruchu drogowego (2.4.1.)
►Wyraźne oznakowanie dojazdu z dróg tranzytowych do ośrodków usługowych i parkingów
►Przygotowanie terenów na warsztaty naprawy samochodów, jednostki pomocy drogowej oraz lokalizację innych usług przy drogach

2.Budowa parkingów dla przejeżdżających przez miasto (2.4.2.1.)
►Urządzenie miejsc postojowych dla autobusów wycieczkowych w sąsiedztwie Bazyliki Mniejszej
►Budowa nowych miejsc postojowych i parkingów w sąsiedztwie centrum miasta (w tym ul. Grunwaldzka,
ul. Mickiewicza, ul. Okrężna, ul. Nowe Miasto)

3.Ochrona zjazdów z dróg wojewódzkich i krajowych (2.4.2.2.)
►Tworzenie warunków do zapewnienia połączeń nieruchomości z drogami wyższych klas
►Poprawa zjazdów z dróg do przestrzeni miejskiej (w tym oznakowanie)
Modernizacja dróg (2.4.2.3.)
►Modernizacja dróg lokalnych
►Wspieranie modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych

Działania na rzecz usprawnienia przewozów towarowych i pasażerskich (2.4.3.)
►Działania na rzecz utrzymania istniejących linii i poprawy połączeń kolejowych
►Inspirowanie modernizacji głównych tras kolejowych (poprawa jakości tras, autobusy szynowe)
►Modernizacja systemu komunikacji miejskiej

Podnoszenie walorów logistycznych i turystyczno – wypoczynkowych Chojnic jako ośrodka wypadowego do Parku Narodowego Bory Tucholskie i pojezierza (2.4.4.1.)
►Przystosowanie Strugi Jarcewskiej do roli szlaku wodnego prowadzącego od śródmieścia Chojnice
do Jeziora Charzykowskiego
►Wspieranie rozbudowy portu jachtowego i przystani turystycznych w Charzykowach
►Wyposażenie istniejących szlaków, terenów i obiektów turystycznych w elementy małej architektury, miejsca wypoczynku, punkty widokowe i obiekty sanitarne
►Organizacja zbierania, segregacji i wywozu odpadów
►Poprawa wykorzystania obiektów przyrodniczych i kulturowych dla turystyki

Rozwój bazy turystycznej (2.4.4.2.)
►Rozwój bazy hotelowo – usługowo – sportowej w otoczeniu Parku Wodnego
►Działania na rzecz do modernizacji i dostosowania istniejącej bazy noclegowej do potrzeb rynku (w tym usług całorocznych)

Tworzenie i promocja markowego produktu turystycznego jednoznacznie identyfikującego miasto i okolicę (2.4.4.3.)
►Stworzenie wyraźnego symbolu o wyjątkowo atrakcyjnej formie, który w sposób jednoznaczny byłby kojarzony z miastem i gminą Chojnice
►Współtworzenie i dystrybucja oferty turystyczno wypoczynkowej (przygotowanie oferty weekendowej, kilkunastodniowej i okolicznościowej określających sposób spędzania czasu wolnego w mieście i okolicy
►Pomoc w realizacji inicjatyw prywatnych w tworzeniu różnorodnych usług dla ludności i turystów
(np. dostrzeganych z ulicy i okresowo świadczonych na ulicy)

Urządzenie sieci tras dla turystyki rowerowej (2.4.4.4.)
►Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg przebiegających przez miasto (w tym wzdłuż dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich)
►Współtworzenie regionalnych szlaków turystyczno – rowerowych (w kierunkach Człuchów, Tuchola, Bytów i Starogard Gdański )
►Wyznaczenie i budowa rowerowych szlaków turystycznych, (również pieszych i konnych w dolinie Strugi Jarcewskiej oraz przebiegających przez śródmieście) powiązanych ze szlakami regionalnymi

Współtworzenie systemu terenowej informacji turystycznej (2.4.5.)
►Oznakowanie obiektów stanowiących atrakcję turystyczną
►Współpraca z gminami sąsiednimi, powiatem, organizacjami i instytucjami zewnętrznymi w sprawach monitoringu ruchu turystycznego oraz określenia standardów ujednoliconej informacji turystycznej
►Współpraca przy tworzeniu regionalnego ośrodka turystyki krajoznawczej w Chojnicach
►Oznakowanie tras turystycznych
►Inspirowanie do lokowania zakładów nieuciążliwych (2.5.1.4.)

Aktywizacja, tworzenie i udostępnianie ogółowi społeczeństwa terenów rekreacji i wypoczynku (4.1.2.)
►Aktywizacja i tworzenie terenów zielonych, w tym Lasku Miejskiego i Parku 1000-lecia ze szczególnym uwzględnieniem wodnego frontu miasta związanego ze stawem na Strudze Jarcewskiej i Strugą
►Urządzanie placów zabaw i ogrodów jordanowskich w miejscach bezpiecznych i dyslokacja narażonych na szkodliwe oddziaływania
►Wyposażenie terenów publicznych w urządzenia (stoły do gry w szachy, ławki, wodotryski)

Organizacja rozrywek (4.1.4.2.)
►Organizacja i wspieranie imprez publicznych
►Poprawa standardu kin
►Wspieranie kultury i sztuki

Zmiana systemów grzewczych w mieście (4.2.1.1.)
► Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych i koksowych lub wymiana na mniej uciążliwe i ekologiczne źródła ciepła
►Rozbudowa systemu ciepłowniczego zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
►Rozbudowa sieci gazowniczej
►Opracowanie programu promowania zadań termo modernizacyjnych i zachęt dla właścicieli nieruchomości do stosowania paliw ekologicznych oraz ograniczenia emisji (m.in. likwidacja niskiej emisji)
►Zapobieganie spalaniu odpadów w kotłowniach lokalnych

Eliminacja spalin pojazdów (4.2.1.2.)
►Poprawa i upowszechnienie transportu publicznego
►Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczania ścieków (4.2.2.2.)
►Oczyszczenie wód stanowiących wodny front miasta w ciągu Strugi Jarcewskiej i stawu Parku 1000 – lecia
►Rozdzielenie systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
►Likwidacja podłączeń wód deszczowych i powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód deszczowych (4.2.2.3.)
►Rozdzielenie systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
►Tworzenie systemu małej retencji wód deszczowych
►Budowa ulicznej kanalizacji deszczowej w terenach zurbanizowanych (w tym w terenach zabudowy jednorodzinnej)
►Budowa ulicznej kanalizacji deszczowej w ciągach dróg (w tym dróg krajowych i wojewódzkich)
►Budowa kolektorów deszczowych
►Wyposażenie kolektorów deszczowych w urządzenia podczyszczające i retencyjne
►Likwidacja zrzutów ścieków do kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych

Gospodarka odpadami (4.2.2.4.)
►Współpraca przy opracowaniu i realizacji zintegrowanego programu gospodarowania odpadami w powiecie
►Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych i organicznych „u źródła” oraz zapewnienie i ich gospodarczego wykorzystania
►Tworzenie systemu likwidacji i gospodarczego wykorzystania odpadów (w tym osadów pościekowych)
►Likwidacja i rekultywacja nielegalnych wysypisk odpadów oraz wyrobisk żwiru i piasku
►Modernizacja składowiska odpadów komunalnych

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (4.3.1.2.)
►Popieranie stosowania odnawialnych źródeł energii (np. biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, energia słoneczna)

Rozwój zieleni w mieście (4.4.1.2.)
►Opracowanie docelowej koncepcji systemów terenów zieleni w mieście i wprowadzenie jej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
►Tworzenie pasów zieleni wzdłuż rzek i cieków wodnych
►Pielęgnacja istniejących i wprowadzenie nowych ogólnodostępnych (publicznych) terenów zieleni (osiedlowe i szkolne ostoje przyrody)

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014