Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 3. Wynikowa tabela analizy SWOT

Mocne strony

Słabe strony

Ośrodek administracji powiatowej i usług rangi ponadlokalnej

Wysokie bezrobocie

Patriotyzm lokalny i sprawny samorząd

Ucieczka młodzieży do Trójmiasta

Węzeł transportowy przy drodze międzynarodowej

Zbyt niski poziom inwestycji

Ośrodek szkolnictwa wyższego

Niepełna infrastruktura miejska, w tym brak obwodnicy

Rezerwy rozwojowe (teren, infrastruktura, media, siła robocza)

Nie wystarczająca oferta spędzenia czasu wolnego, zwłaszcza dla młodzieży.

Zróżnicowana i nowoczesna struktura przemysłu

Brak mieszkań

Walory rekreacyjne bezpośredniego otoczenia

Niskie wykorzystanie walorów rekreacyjnych terenów miejskich

Szanse

Zagrożenia

Zwiększenie znaczenia i decentralizacja finansów publicznych

Spadek znaczenia drogi 22

Zwiększenie znaczenia drogi nr 22
po wstąpieniu Polski do UE

Centralizacja i zmniejszenie środków budżetowych i strukturalnych UE na wsparcie rozwoju regionalnego

Aktywizacja gospodarcza terenów leżących między Chojnicami i Człuchowem

Dalszy wzrost bezrobocia, brak inwestycji, spadku atrakcyjności i marginalizacji

Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego, kultury

i innych usług niematerialnych

Wzrost zagrożeń społecznych (korupcja, przestępczość, narkomania)

Rozwój funkcji turystycznych

Spadek atrakcyjności turystycznej okolic

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014