Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 2. Priorytety i cele rozwoju Miasta Chojnice z opisem zadań

Priorytet 1 – Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności

Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców
Wsparcie dla inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców
►Rozwijanie systemu informacji o miejscach pracy i prowadzenie poradnictwa dla osób poszukujących pracy (m.in. internetowe giełdy pracy, kluby pracy w mieście, inkubator przedsiębiorczości)
►Poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą
►Dążenie do poprawy startu zawodowego absolwentów szkół i uczelni

Cel 1.2. Rozwój systemu edukacji
Poprawa dostępu do edukacji
Wspieranie tworzenia funduszy stypendialnych dla młodzieży najbardziej uzdolnionej, niepełnosprawnej i pochodzącej z rodzin ubogich
Wspieranie rozwoju placówek szkolnictwa wyższego – filii Politechniki Koszalińskiej oraz inicjowanie powstawania innych form szkolnictwa wyższego
►Działania na rzecz tworzenia studiów dziennych w Chojnicach
►Stworzenie lobby kultury i nauki na rzecz rozwoju miasta i powiatu
►Poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa wyższego (organizacja dowozów transportem publicznym, zapewnienie miejsc parkingowych)
Rozwój edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
Zwiększenie różnorodności form i treści nauczania,
ze szczególnym naciskiem na naukę języków obcych
►Monitorowanie potrzeb w zakresie nauczania
►Doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny, ze szczególnym uwzględnieniem sal nauki języków obcych oraz sal komputerowych
►Edukacja w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej
Podnoszenie zaangażowania i poziomu zawodowego nauczycieli
►Prowadzenie kursów metodycznych dla nauczycieli
►Utworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych innowacyjnymi metodami
►Wprowadzenie lokalnego ośrodka doradztwa metodycznego
Rozbudowa i modernizacja bazy technicznej szkół gminnych
►Rozwój bazy dydaktycznej na nowych terenach mieszkaniowych
►Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
►Modernizacja i budowa boisk (w tym pełnowymiarowych)
►Rezerwacja terenów na budowę szkół
Ułatwienie dojazdu do szkół (szczególnie ponad gimnazjalnych)
►Dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb szkół
►Dofinansowanie biletów ze szczególnym uwzględnieniem transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Zapewnienie możliwości kształcenia dla młodzieży niepełnosprawnej
Tworzenie warunków do kształcenia integracyjnego młodzieży niesprawnej fizycznie
►Adaptacja szkół do potrzeb niepełnosprawnej młodzieży – tworzenie klas integracyjnych
►Przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia klas integracyjnych
►Rozwój kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych
Współpraca w tworzeniu warunków do kształcenia młodzieży upośledzonej umysłowo
►Rozbudowa obiektu szkoły specjalnej do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach
►Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Kształtowanie świadomości, zrozumienia i zainteresowania społeczeństwa wzajemnymi powiązaniami pomiędzy środowiskiem, ekonomią oraz polityką
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
►Wprowadzenie do programów przedszkoli zabaw kształcących zachowania proekologiczne w życiu codziennym
►Organizowanie w przedszkolach zajęć kształtujących ciekawość i szacunek dla przyrody
►Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych imprez związanych z tematyką ekologiczną
Kształtowanie modelu korzystania ze środowiska w codziennym życiu
►Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o treściach ekologicznych,
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, mediami
►Organizowanie imprez propagujących zachowania proekologiczne
Współpraca szkół, władz lokalnych, ośrodków kultury i organizacji pozarządowych z administracjami obszarów chronionych, w tym
w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – ochronnych
►Udział szkół w akcjach i programach, w tym w Zintegrowanym Programie Edukacji Ekologicznej Powiatu Chojnickiego
►Wspieranie Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej

Cel 1.3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej
Włączanie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji na poziomie Miasta i powiatu
Propagowanie wiedzy na temat możliwości udziału mieszkańców
w procesach decyzyjnych
►Ustanowienie i realizacja procedur informowania społeczeństwa o działaniach urzędu
►Udostępnianie informacji o środowisku i jego zagrożeniach
►Poprawa dostępu do informacji publicznej (m.in. poprzez internet)
Wprowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych
w procesie podejmowania decyzji
►Angażowanie mediów
►Organizowanie spotkań, festynów itp.
►Zwiększanie udziału społeczności lokalnej, a zwłaszcza Samorządów Osiedli i organizacji pozarządowych w programach dotyczących mieszkańców
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
►Wspieranie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym
►Wspieranie rozwoju organizacji społecznych i samorządów zawodowych
►Utworzenie systemu organizacyjnego umożliwiającego wykorzystanie inicjatywy ochotników w różnych dziedzinach życia (Centrum Wolontariatu)

Priorytet 2 – Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki

Cel 2.1. Rozwój regionalnego systemu innowacji
►Włączanie się i inspiracja włączania podmiotów do działań w ramach regionalnego systemu innowacji
►Promowanie i wykorzystywanie osiągnięć regionalnego systemu innowacji

Cel 2.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Stabilna baza gospodarcza oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach nieuciążliwych dla środowiska
Tworzenie i rozpowszechnianie oferty terenów i obiektów
pod inwestycje dla potencjalnych inwestorów
►Współpraca z innymi samorządami w celu koordynacji oferty gospodarczej gmin
►Wymiana informacji i współpraca z gminami ościennymi dla pozyskiwania inwestycji i inwestorów
Poprawa dostępu MSP do informacji gospodarczej i technicznej
►Przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o procedurze inwestycyjnej dla planowanych przedsięwzięć
►Rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości uzyskania funduszy pomocowych
i dostosowania MSP do standardów Unii Europejskiej
Wprowadzanie zachęt dla inwestorów
►Tworzenie klimatu przychylności dla przedsiębiorstw oraz sprawnej obsługi urzędowej
►Wspieranie rozwoju MSP skierowanych na przedsięwzięcia integracyjne zwłaszcza w zakresie działalności związanej z ochroną środowiska i działających zgodnie z jej wymogami („Zielony Park Przedsiębiorczości”)
►Ulgi, zwolnienia, zniżki
Wprowadzenie systemu wsparcia dla zakładających własna działalność gospodarczą
►Wspieranie funkcjonowania funduszu poręczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy
►Wspieranie działania inkubatora przedsiębiorczości

Cel 2.3. Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki
Miasto Chojnice rynkiem zbytu zdrowej żywności
Zwiększenie udziału zdrowej żywności w konsumpcji ludności miasta
►Promocja prośrodowiskowych metod produkcji żywności (w tym ogródków działkowych
i przydomowych)
►Zwiększanie popytu na zdrową żywność poprzez promocję jej walorów
►Współdziałanie dla utworzenia rynku zdrowej żywności
Pomoc w dostosowaniu handlu i produkcji surowców rolnych
do warunków Unii Europejskiej
►Rozpowszechnianie informacji w sprawach technologii i funduszy pomocowych

Cel 2.4. Rozwój usług, transportu i turystyki
Działania na rzecz rozwoju obsługi ruchu drogowego
►Wyraźne oznakowanie dojazdu z dróg tranzytowych do ośrodków usługowych i parkingów
►Przygotowanie terenów na warsztaty naprawy samochodów, jednostki pomocy drogowej oraz lokalizację innych usług przy drogach
Modernizacja układu dróg i parkingów
Budowa parkingów dla przejeżdżających przez miasto
►Urządzenie miejsc postojowych dla autobusów wycieczkowych w sąsiedztwie Bazyliki Mniejszej
►Budowa nowych miejsc postojowych i parkingów w sąsiedztwie centrum miasta (w tym ul. Grunwaldzka, ul.Mickiewicza, ul.Okrężna, ul.Nowe Miasto)
Ochrona zjazdów z dróg wojewódzkich i krajowych
►Tworzenie warunków do zapewnienia połączeń nieruchomości z drogami wyższych klas
►Poprawa zjazdów z dróg do przestrzeni miejskiej (w tym oznakowanie)
Modernizacja dróg
►Modernizacja dróg lokalnych
►Wspieranie modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych
Działania na rzecz usprawnienia przewozów towarowych
i pasażerskich
►Działania na rzecz utrzymania istniejących linii i poprawy połączeń kolejowych
►Inspirowanie modernizacji głównych tras kolejowych (poprawa jakości tras, autobusy szynowe)
►Podwyższanie standardów technicznych infrastruktury transportowej
Szeroki asortyment usług turystycznych na poziomie europejskim wykorzystujący warunki przyrodnicze i kulturowe miasta oraz okolic
Podnoszenie walorów logistycznych i turystyczno – wypoczynkowych Chojnic jako ośrodka wypadowego do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” i pojezierza.
►Przystosowanie Strugi Jarcewskiej do roli szlaku wodnego prowadzącego od śródmieścia Chojnice
do Jeziora Charzykowskiego
►Wspieranie rozbudowy portu jachtowego i przystani turystycznych w Charzykowach
►Wyposażenie istniejących szlaków, terenów i obiektów turystycznych w elementy małej architektury, miejsca wypoczynku, punkty widokowe i obiekty sanitarne
►Organizacja zbierania, segregacji i wywozu odpadów
►Poprawa wykorzystania obiektów przyrodniczych i kulturowych dla turystyki
►Rozpoznanie możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych dla rozwoju funkcji uzdrowiskowych
i balneologicznych
Rozwój bazy turystycznej
►Rozwój bazy hotelowo – usługowo – sportowej w otoczeniu Parku Wodnego
►Działania na rzecz do modernizacji i dostosowania istniejącej bazy noclegowej do potrzeb rynku (w tym usług całorocznych)
Tworzenie i promocja markowego produktu turystycznego jednoznacznie identyfikującego miasto i okolicę
►Stworzenie wyraźnego symbolu o wyjątkowo atrakcyjnej formie, który w sposób jednoznaczny byłby kojarzony z miastem i gminą Chojnice
►Współtworzenie i dystrybucja oferty turystyczno wypoczynkowej (przygotowanie oferty weekendowej, kilkunastodniowej i okolicznościowej określających sposób spędzania czasu wolnego w mieście i okolicy
►Pomoc w realizacji inicjatyw prywatnych w tworzeniu różnorodnych usług dla ludności i turystów
(np. dostrzeganych z ulicy i okresowo świadczonych na ulicy)
Urządzenie sieci tras dla turystyki rowerowej
►Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg przebiegających przez miasto (w tym wzdłuż dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich)
►Współtworzenie regionalnych szlaków turystyczno – rowerowych (w kierunkach Człuchów, Tuchola, Bytów i Starogard Gdański )
►Wyznaczenie i budowa rowerowych szlaków turystycznych, (również pieszych i konnych w dolinie Strugi Jarcewskiej oraz przebiegających przez śródmieście) powiązanych ze szlakami regionalnymi
Współtworzenie systemu terenowej informacji turystycznej
►Oznakowanie obiektów stanowiących atrakcję turystyczną
►Współpraca z gminami sąsiednimi, powiatem, organizacjami i instytucjami zewnętrznymi w sprawach monitoringu ruchu turystycznego oraz określenia standardów ujednoliconej informacji turystycznej
►Współpraca przy tworzeniu regionalnego ośrodka turystyki krajoznawczej w Chojnicach
►Oznakowanie tras turystycznych

Cel 2.5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
Podnoszenie atrakcyjności terenów, na których w mieście działają podmioty gospodarcze
Promocja miasta i jego otoczenia
►Opracowanie i realizacja wspólnego programu promocji Ziemi chojnicko (przez spółkę „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.” z udziałem innych zainteresowanych podmiotów)
►Wystawy lokalnych wyrobów i podmiotów gospodarczych
►Rozpowszechnianie informacji o mieście ważnych imprezach kulturalnych i sportowych (uczestnictwo w targach i imprezach ponad lokalnych, wydawnictwa, multimedia)
►Wyraźne oznakowanie dojazdów do zakładów usługowych i wytwórczych przy drogach przelotowych
i komunikacja z drogami wyższych klas
Poprawa stanu zagospodarowania terenów przemysłu i usług
►Budowa i modernizacja uzbrojenia, oświetlenia, parkingów oraz nawierzchni ulic (ul. Przemysłowa,
ul. Zakładowa, ul. Składowa. ul. Liściasta)
Przygotowanie terenów pod inwestycje przemysłu i usług ponad lokalnych.
►Stworzenie oferty dla potencjalnych inwestorów
►Przygotowanie oferty gruntów miejskich przeznaczonych na przemysł i usługi (szczególnie związanych z drogą nr 22)
►Budowa technicznego uzbrojenia gruntów przeznaczonych na przemysł i usługi
Współdziałanie dla utworzenia obszaru przemysłowego przy drodze krajowej nr 22 pomiędzy miastami Chojnice i Człuchów
►Budowa uzbrojenia z kierunku Miasta Chojnice, w kierunku terenów Gminy Człuchów i Gminy Chojnice (doprowadzenie wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków)
►Zapewnienia dojazdu do obszaru z drogi krajowej
►Urządzenie dojazdowych dróg rowerowych z zamieszkanych terenów miast i gmin Chojnice i Człuchów
►Współdziałanie z Gminą Chojnice i Gminą Człuchów w celu promowania utworzonej na ich terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
►Inspirowanie do lokowania zakładów nieuciążliwych
Zapewnienie ładu przestrzennego w reprezentacyjnych przestrzeniach publicznych
►Rewitalizacja terenów poszpitalnych przy Placu Niepodległości
►Przekształcenie otoczenia śródmieścia w ciągach ul. Mickiewicza, ul. Nowe Miasto, ul. Koszarowej i ul. Okrężnej
►Przekształcenie i aktywizacja otoczenia Parku 1000 – lecia wraz z poprawą założenia parkowego
►Rehabilitacja strefy Starego Rynku
►Budowa bezkolizyjnych (podziemnych) przejść pieszych pod drogą nr 22, w celu połączenia przestrzeni Parku 1000-lecia ze strefą Starego Rynku
►Przekształcenie i aktywizacja okolic Placu Piastowskiego i ronda
►Poprawa wartości estetycznych przestrzeni miejskich, a zwłaszcza pierzei dróg krajowych i wojewódzkich
►Poprawa otoczenia dużych parkingów związanych z obsługą ruchu ponad lokalnego
►Wspieranie działań osób i instytucji poprawiających estetykę miasta
Priorytet 3 – Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu

Cel 3.1. Wzmocnienie roli Chojnic jako ośrodka będącego południowym biegunem rozwoju regionu
Tworzenie warunków dla lokowania i powstawania instytucji o znaczeniu ponad lokalnym
►Instytucje kultury, urzędy, banki, biura, organizacje itd.
►Redakcje radia i telewizji publicznej
►Siedziby przedsiębiorstw i organizacji biznesu

Cel 3.2. Przeciwdziałanie marginalizacji Chojnic jako miasta położonego na obszarze peryferyjnym Województwa Pomorskiego
Zapewnienie dostępu do usług publicznych
►Edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, kultura, media regionalne
Współdziałanie przy tworzeniu regionalnego systemu transportu zbiorowego
►Połączenia z Gdańskiem
►Połączenia z siedzibami sąsiednich powiatów
►Połączenia z sąsiednimi miejscowościami gminnymi (również poza powiatem Chojnickim)

Cel 3.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej
Działanie na rzecz modernizacji i podniesienia rangi drogi krajowej nr 22
►Budowa obwodnicy miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22 i związanej z tym obwodnicy zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212
►Wspieranie i udział w pracach organizacji powiatów i gmin Województwa Pomorskiego zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 22
►Przebudowa newralgicznych zjazdów, skrzyżowań drogowych i bezkolizyjnych (podziemnych) przejść pieszych w ciągu drogi krajowej w związku ze znacznym wzrostem natężenia ruchu na tej drodze
►Modernizacja dróg wojewódzkich
►Przebudowa połączenia drogowego Chojnice – Charzykowy

Cel 3.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej
►Wspieranie rozbudowy portu jachtowego i przystani turystycznych w Charzykowach

Cel 3.5. Rozwój telekomunikacji
►Zapewnienia dostępu do sieci użytkownikom obiektów i przestrzeni publicznych (np. kioski internetowe)
►Rozbudowa sieci informatycznej Ratusza, szkół i innych jednostek samorządowych
►Bezpieczne połączenia sieci lokalnych z sieciami zewnętrznymi

Cel 3.6. Rozwój energetyki
Inspirowanie i wspieranie inwestycji poprawiających dostępność energii
w zakresie:
►Poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta
►Obniżenia cen nośników energii
►Wykorzystania paliw ekologicznych i innych odnawialnych źródeł energii
►Wzrostu konkurencyjności poprzez wzrost ilości źródeł i dostawców

Priorytet 4 – Kreowanie wysokiej jakości życia

Cel 4.1. Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków życia
Powiększanie zasobów mieszkaniowych
Budowa mieszkań komunalnych w oparciu o tani kredyt inwestycyjny
►Budowa domów czynszowych przez Chojnickie TBS
Grunty na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
►Przygotowanie planistyczne
►Zapewnienie podaży gruntów miejskich na budownictwo wielorodzinne
►Odzyskiwanie uzbrojonych gruntów poprzez wyburzenia substancji małej wartości
►Zapewnienie możliwości oddawania gruntów miejskich przeznaczonych na budownictwo wielorodzinne w wieczyste użytkowanie
Infrastruktura techniczna osiedli mieszkaniowych
►Budowa infrastruktury związanej z tworzeniem nowych osiedli
►Uzupełnienie infrastruktury w osiedlach istniejących
Tworzenie zasobów mieszkań socjalnych
►Rezerwowanie lokali substandardowych w budynkach o niskiej jakości i niskiej atrakcyjności położenia, jako produktu ubocznego związanego z podażą lokali mieszkalnych i przenoszeniem lokatorów
do nowych mieszkań
Działania na rzecz utrzymania i rozwoju zasobu mieszkań
Aktywizacja, tworzenie i udostępnianie ogółowi społeczeństwa terenów rekreacji i wypoczynku
►Aktywizacja i tworzenie terenów zielonych, w tym Lasku Miejskiego i Parku 1000-lecia ze szczególnym uwzględnieniem wodnego frontu miasta związanego ze stawem na Strudze Jarcewskiej i Strugą
►Urządzanie placów zabaw i ogrodów jordanowskich w miejscach bezpiecznych i dyslokacja narażonych na szkodliwe oddziaływania
►Wyposażenie terenów publicznych w urządzenia (stoły do gry w szachy, ławki, wodotryski)
Opieka przedszkolna
►Zmniejszenie kosztów opieki przedszkolnej
►Dostosowanie organizacyjne do potrzeb użytkowników
Organizacja czasu wolnego
Organizacja zajęć pozaszkolnych młodzieży
►Rozbudowa Domu Kultury w celu poprawy oferty kulturalno – rozrywkowej
►Pomoc w realizacji inicjatyw społecznych (organizacja toru deskorolkowego, wyposażenie boisk
w trwały sprzęt do gry w siatkówkę, koszykówkę itd.)
►Tworzenie warunków do powstawania pozalekcyjnych klubów zainteresowań kół zainteresowań
w oparciu o bazę szkolną i świetlice osiedlowe
Rozrywki i zajęcia niezawodowe mieszkańców
►Organizacja i wspieranie imprez publicznych
►Poprawa standardu kin
►Wspieranie kultury i sztuki
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo od zagrożeń od ruchu pojazdów związane
z cechami technicznymi dróg:
►Stan nawierzchni
►Oświetlenie
►Organizacja ruchu i oznakowanie
►Rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych na ulicach
►Ograniczenia w ruchu pojazdów na drogach dojazdowych do zabudowy mieszkaniowej (szykany, zaślepianie dróg).
Bezpieczeństwo od zagrożeń kryminalnych i społecznych
►Dozór (monitoring) rejonów zagrożonych
►Inspirowanie do powoływania grup wsparcia sąsiedzkiego
►Programowe współdziałanie służb, samorządów i organizacji.
►Profilaktyka poprzez zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wiedzy o możliwościach unikania zagrożeń
►Współdziałanie i wspieranie działalności służb i instytucji odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa
Nadzór i reagowanie na zagrożenia:
►Rozwój działań w reagowaniu kryzysowym opartych na Zintegrowanym Systemie Ratunkowym
►Zacieśnienie współpracy wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu chojnickiego w celu nadzorowania i reagowania na zagrożenia w czasie pokoju (w tym zagrożenia typu ekologicznego)
Prewencja i profilaktyka oparta o jednolity program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu
►Przekształcenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ośrodek przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym (Centrum Zdrowia Publicznego)
►Poprawa dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i społecznie zagrożonych,
►Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizacji i ruchów samopomocowych
►Współpraca wielosektorowa w celu włączania działań zapobiegających patologiom w inne dziedziny funkcjonowania społeczności
Pomoc rodzinie
Opracowanie i wdrażanie programu pomocy dziecku i rodzinie
►Współpraca przy utworzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego specjalistyczne usługi zwłaszcza psychologiczne, prawne i hotelowe przez całą dobę dla osób, rodzin
i społeczności w sytuacji kryzysowej
►Poszerzanie miejskiej oferty punków konsultacyjnych
►Wsparcie materialne
►Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci nieprzystosowanych społecznie, w tym warsztaty terapii zajęciowej
Umacnianie i propagowanie roli rodziny
►Organizowanie i wspieranie imprez aktywizujących rodziny (pikniki, kiermasze, konkursy, wycieczki)
Pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz innym potrzebującym pomocy, a także ich rodzinom
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału
w życiu publicznym
►Likwidacja barier architektonicznych
►Organizowanie imprez publicznych w sposób, który pozwala na udział niepełnosprawnych (lokalizacja imprezy, możliwość dojazdu, dowozu, zajęcia miejsca itd.)
Utworzenie sieci wsparcia społecznego
►Wspieranie inicjatyw związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym (w tym ruchów samopomocowych)
►Współpraca z powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
►Poprawa warunków działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozbudowa placówek opiekuńczych z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych, poszerzenie oferty pomocowej)
►Budowa schroniska dla bezdomnych oraz Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu
►Wspieranie hospicjum domowego i stacjonarnego
Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

Cel 4.2. Poprawa ekologicznych warunków życia
Ochrona atmosfery
Zmiana systemów grzewczych w mieście
► Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych i koksowych lub wymiana na mniej uciążliwe i ekologiczne źródła ciepła
►Rozbudowa systemu ciepłowniczego zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
►Rozbudowa sieci gazowniczej
►Opracowanie programu promowania zadań termo modernizacyjnych i zachęt dla właścicieli nieruchomości do stosowania paliw ekologicznych oraz ograniczenia emisji (m.in. likwidacja niskiej emisji)
►Zapobieganie spalaniu odpadów w kotłowniach lokalnych
Eliminacja spalin pojazdów
►Poprawa i upowszechnienie transportu publicznego
►Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta
Ochrona przed hałasem
►Rozwój terenów zielonych
►Tworzenie zielonych ekranów wzdłuż dróg
►Budowa cichych nawierzchni dróg
►Wyciszenie działalności zakładów przemysłowych
Ochrona wód i powierzchni ziemi
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla jakości wód
►Ochrona stref wokół cieków wodnych
►Ochrona stref ujęć wód
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
oraz oczyszczania ścieków
►Oczyszczenie wód stanowiących wodny front miasta w ciągu Strugi Jarcewskiej i stawu Parku
1000 – lecia
►Rozdzielenie systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
►Likwidacja podłączeń wód deszczowych i powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód deszczowych
►Rozdzielenie systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej
►Tworzenie systemu małej retencji wód deszczowych
►Budowa ulicznej kanalizacji deszczowej w terenach zurbanizowanych ( w tym w terenach zabudowy jednorodzinnej)
►Budowa ulicznej kanalizacji deszczowej w ciągach dróg (w tym dróg krajowych i wojewódzkich)
►Budowa kolektorów deszczowych
►Wyposażenie kolektorów deszczowych w urządzenia podczyszczające i retencyjne
►Likwidacja zrzutów ścieków do kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych
Gospodarka odpadami
►Współpraca przy opracowaniu i realizacji zintegrowanego programu gospodarowania odpadami
w powiecie
►Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych i organicznych „u źródła” oraz zapewnienie i ich gospodarczego wykorzystania
►Tworzenie systemu likwidacji i gospodarczego wykorzystania odpadów (w tym osadów pościekowych)
►Likwidacja i rekultywacja nielegalnych wysypisk odpadów oraz wyrobisk żwiru i piasku
►Modernizacja składowiska odpadów komunalnych

Cel 4.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Ochrona i zasobów wody pitnej
►Popieranie wykorzystania wód deszczowych i powierzchniowych dla celów gospodarczych (w celu ochrony zasobów wód głębinowych)
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
►Popieranie stosowania odnawialnych źródeł energii (np. biogaz, biomasa, energia wodna, energia wiatrowa, energia słoneczna, źródła geotermalne)

Cel 4.4. Poprawa efektywności ochrony przyrody i krajobrazu
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo
Ochrona układów zieleni wysokiej i krzewiastej
►Ochrona istniejących zadrzewień i wprowadzanie nowych
►Ochrona istniejących remiz śródpolnych
►Ochrona i wymiana zadrzewień wzdłuż istniejących dróg
Rozwój zieleni w mieście
►Opracowanie docelowej koncepcji systemów terenów zieleni w mieście i wprowadzenie jej
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
►Tworzenie pasów zieleni wzdłuż rzek i cieków wodnych
►Pielęgnacja istniejących i wprowadzenie nowych ogólnodostępnych (publicznych) terenów zieleni (osiedlowe i szkolne ostoje przyrody, okolice Strugi Jarcewskiej)
Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności
►Wspieranie działań na rzecz utworzenia Światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”
►Promocja wśród społeczności lokalnej idei i korzyści utworzenia Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”

Cel 4.5. Wspieranie różnorodności kulturowej regionu
Ochrona krajobrazu i łagodzenie skutków negatywnej dla krajobrazu zabudowy
Rozwój architektury regionalnej
►Wprowadzanie standardów architektonicznych (zawierających elementy budownictwa regionalnego)
i urbanistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
► Stworzenie i propagowanie katalogu rozwiązań projektowych (architektonicznych) zgodnych
ze standardami właściwymi dla określonych przestrzeni urbanistycznych
Zachowanie dziedzictwa kultury niematerialnej oraz integracja
i wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców
Wspieranie rozwoju zaplecza kultury dla zachowania odrębności etnicznej
►Zachowanie istniejącej sieci ośrodków kultury
►Wprowadzenie do szkół wszystkich poziomów treści nauczania o historii i kulturze regionu i dziedzictwa kulturowego
►Wspieranie zespołów folklorystycznych,
►Inicjowanie publikacji o regionie (w tym publikacje w języku kaszubskim)
Wspieranie inicjatyw promujących kulturę regionu i naukę
►Imprezy i festiwale folklorystyczne
►Promowanie produktów lokalnych twórców poprzez organizowanie wystawy sztuki ludowej, kiermaszów, warsztatów we współpracy z właściwymi organizacjami
► Wspieranie badań i publikacji popularnonaukowych (np. Zeszyty Chojnickie)
► Współorganizowanie interdyscyplinarnych konferencji naukowych promujących dorobek naukowy
i kulturowy regionu.

Cel 4.6. Zachowanie dziedzictwa historycznego
►Zachowanie i wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów (w tym cmentarzy)
►Wspieranie inwestycji umożliwiających wykorzystanie obiektów historycznych na cele turystyczno – promocyjne
►Pielęgnowanie związków Chojnic z tradycją morską kraju i regionu (kolebka żeglarstwa polskiego)

Cel 4.7. Promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej
Poprawa warunków zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
Utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego
►Koordynacja działań opieki zdrowotnej
►Kreowanie i realizacja zadań w zakresie poprawy polityki zdrowotnej i społecznej
Wspieranie rozwoju służby zdrowia podstawowej i specjalistycznej
►Wspieranie wyposażania szpitala i przychodni zdrowia w sprzęt medyczny
►Wspieranie budowy szpitala
Edukacja i profilaktyka zdrowotna (szczególnie dzieci i młodzieży)
►Poprawa opieki zdrowotnej w szkołach i przedszkolach ( w tym stomatologiczna)
►Profilaktyka w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii
►Propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania
►Włączenie Chojnic do projektu i realizacja programu Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowe Miasto”
Lecznictwo ubogich i bezrobotnych
►Wspieranie organizacji zajmujących się bezpłatnym leczeniem ubogich
Rozwój kultury fizycznej i sportu
Koncentracja środków na infrastrukturę sportową,
►Modernizacja obiektów i urządzeń sportowych w celu zwiększenia ich wykorzystania ( w tym ścieżki zdrowia i ścieżki rowerowe)
►Otwarcie boisk szkolnych na potrzeby mieszkańców po godzinach zajęć lekcyjnych
►Wyposażanie w urządzenia istniejących placów, boisk i sal gimnastycznych
►Modernizacja jednego ze stadionów stosownie do wymogów Polskiej Konfederacji Sportu
z przeznaczeniem na cele piłkarsko – lekkoatletyczne
►Zwiększenie dostępności i wykorzystania Parku Wodnego ( w tym poprzez wprowadzenie obowiązkowego programu nauki pływania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów
Aktywizacja sportowa różnych grup społecznych
►Poszerzenie oferty rekreacyjnych i zajęć sportowych dla osób dorosłych (w szczególności dla kobiet)
►Wspieranie sportu wyczynowego
►Organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych

Priorytet 5 – Rozwój współpracy z innymi samorządami i organizacjami

Cel 5.1 Zwiększanie roli i znaczenia Chojnic w województwie pomorskim
►Uczestnictwo w przedsięwzięciach i programach o zasięgu ponad gminnym
►Współpraca z organizacjami działającymi zgodnie z interesem miasta

Cel 5.2. Rozwój współpracy między gminnej
►Współpraca z samorządami lokalnymi polskimi i zagranicznymi

Cel 5.3. Tworzenie dobrego wizerunku gminy, powiatu i regionu
w kontaktach międzynarodowych i międzyregionalnych
►Promocja powiatu i regionu jako integralny element promocji miasta

Priorytet 6 – Przygotowanie podstaw uczestnictwa Chojnic w Unii Europejskiej

Cel 6.1. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach, prawach i obowiązkach w nowej sytuacji prawnej oraz pozyskiwanie funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych
Biuro Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego jako animator zarządzania funduszami pomocowymi
►Wskazywanie możliwych celów finansowania i możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych
►Koordynacja programów inwestycyjno – rozwojowych oraz współpraca z zainteresowanymi samorządami oraz innymi uczestnikami (współpraca z liderem powiatowym, liderami gminnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi)
►Tworzenie i składanie wniosków aplikacyjnych
Biuro Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego jako źródło informacji
o Unii Europejskiej
►Gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących gminy i mieszkańców, przedsiębiorstw, samorządu
►Organizacja szkoleń i warsztatów

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014