Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 sierpnia 2017

Projekt „ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” na czele rankingu dofinansowania

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z 27 lipca 2017 r., chojnicko – człuchowski projekt poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi znalazł się na szczycie listy wniosków do dofinansowania.

Na liście pozytywnie ocenionych wniosków znajduje się 14 inwestycji , których wartość oszacowano na ok. 195 mln zł , z czego udzielono dofinansowania na kwotę 124, 8 mln zł.

Chojnicko – człuchowskie przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych. Chojnicki wniosek to największy beneficjent tego działania. Przyznane dofinansowanie wynosi 46 383 455,64 zł, co stanowi 70 proc. wartości inwestycji. Całkowita wartość projektu po ocenie strategicznej została określona na 68.933.511, 33 zł. Z tej sumy koszty kwalifikowane wynoszą 66.262.079,48 zł.

W tych kwotach mieści się:

Udział Gminy Miejskiej Chojnice – 40.256.985,01 zł dofinansowania, powiatu chojnickiego – 1.335.108,07 zł, miasta Człuchów – 4.791.362, 56 zł.

Koszt całkowity inwestycji realizowanej na terenie miasta Chojnice wynosi 60.181.410,43 zł, z czego:

  • koszty kwalifikowane – 57.509.978,58 zł;
  • koszty niekwalifikowane (koszt regulacji Strugi Jarcewskiej od Urzędu Skarbowego do ul. Zielonej) – 2.671.431,85 zł.,

Dotychczas Gmina Miejska Chojnice poniosła wydatki w wysokości 1.522.599,12 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz wykupów. – Zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego kwoty musimy teraz uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej – informował burmistrz Arseniusz Finster na konferencji prasowej 4 sierpnia. – Te zmiany będą zatwierdzone przez Radę Miejską 21 sierpnia a wcześniej, bo 16 sierpnia podpisujemy umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

Jak podkreśla burmistrz, obecne sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych są rekordowe w historii miasta. – W ciągu ostatnich dwóch lat udało się nam pozyskać blisko 150 milionów złotych – wcześniej na modernizację oczyszczalni ścieków, utworzenie węzła transportowego i teraz na modernizację systemu odbioru wód opadowych i roztopowych. Taki poziom dofinansowania wymusza na nas także odważne działania. Wprawdzie w 2020 roku osiągniemy graniczny poziom zadłużenia wynoszący do 60 proc. dochodów miasta. ale te inwestycje i tak musimy wykonać a druga taka szansa na pokaźne dofinansowanie już się nam nie trafi.

W ramach inwestycji zaplanowano: 11,5 km projektowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej, montaż 12 układów separatorów, zmianę parametrów technicznych 3 istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie 4 zbiorników retencyjnych, regulację odcinka Strugi Jarcewskiej.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów