Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 sierpnia 2017

Burmistrz podpisał umowę na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i burmistrz Chojnic Arseniusz Finster podpisali w piątek 18 sierpnia umowę o realizacji  projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”

To przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 11.Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych. Chojnicki wniosek to największy beneficjent i lider tego działania w Pomorskiem. Podpisana umowa dotyczy dofinansowania unijnego w wysokości 46 383 455,64 zł, co stanowi 70 proc. wartości inwestycji. Całkowita wartość projektu wynosi 68 933 511,33zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017 – 2020. Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 11,5 km.
Projekt zakłada także: budowę 12  układów separatorów; zmianę parametrów technicznych 3 istniejących rowów melioracyjnych; wykonanie 4 zbiorników retencyjnych: Sobierajczyka, Angowicka, Zachodniego, Zachodniego – Człuchowska oraz przebudowę zbiornika retencyjnego Fatimska; regulację Strugi Jarcewskiej.

Główny cel projektu to wzmocnienie odporności sieci miejskiej  na powodzie i susze, eliminacja podtopień po ulewach i roztopach a także ograniczenie zniszczeń nawierzchni ulic oraz ochronę budynków przed zalaniem piwnic.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów