Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 lipca 2017

Pozytywna ocena wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi”

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” uzyskał pozytywną ocenę wykonalności w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia.

W trakcie oceny wykonalności projekt spełnił wszystkie kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014 – 2020. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 58 593 484,63 zł (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach inwestycji zaplanowano: 11,5 km projektowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej, montaż 12 układów separatorów, zmianę parametrów technicznych 3 istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie 4 zbiorników retencyjnych, regulację odcinka Strugi Jarcewskiej.

Główny cel projektu to wzmocnienie odporności sieci miejskiej  na powodzie i susze, eliminacja podtopień po ulewach i roztopach a ponadto ograniczenie zniszczeń nawierzchni ulic i ochrona budynków przed zalaniem piwnic.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów