Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 maja 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 31 maja 2010 r.

W miesiącu maju rozpoczęto wykonanie zbiornika wodnego nr 3, przepompowni ścieków, urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz przepustów betonowych. Kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i rowów odwadniających melioracji szczegółowej, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 2, wykonanie obiektów inżynierskich: most nr 2 i 3 oraz 5 kładek, roboty elektroenergetyczne, wykonanie budowli upustowo-piętrzącej, podwyższenie terenu, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew. Ponadto w ramach promocji projektu, w dniu 27 i 28 maja 2010 r. ukazały się ogłoszenia promocyjne w regionalnej prasie.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej