Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 czerwca 2010

Aneks do Umowy na wykonanie zadania

W dniu 10.06.2010 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r. zmieniający treść harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej