Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 30 listopada 2010 r.

W listopadzie zakończono rzeczową realizację projektu, tj. ukończono prace związane z wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej, kładek nr 1,3 i 5, roboty elektroenergetyczne, prace przy przepompowni ścieków, prace związane z podwyższaniem terenu, nasadzaniem i zabezpieczeniem drzew, prace porządkowe na placu budowy i drogach dojazdowych.

Ponadto w ramach promocji projektu Wykonawca zamontował stałą tablicę pamiątkową o wymiarach 200×300 cm oraz wykonał broszurę informacyjną dot. projektu.

Na dzień 29-11-2010 kierownicy poszczególnych branż dokonali wpisów do Dziennika budowy potwierdzających zakończenie robót .

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. pismem z dnia 29-11-2010r. poinformował Zamawiającego o gotowości do przekazania do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji oraz dostarczył operat kolaudacyjny zawierający niezbędne dokumenty odbiorowe.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej