Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 grudnia 2010

Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 7 grudnia 2010r. został podpisany Aneks nr UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-01 do Umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-00 z dnia 01.12.2009r. o dofinansowanie Projektu: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowiska i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.2. Gospodarka wodna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej