Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o podział nieruchomości
  • dokumenty do w/w wniosku:
   • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów
   • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
   • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, gdy jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
    • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
   • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 ze zmianami)
   • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
   • wykaz zmian gruntowych
   • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
   • mapę z projektem podziału
 1. Opłaty:
  • brak
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 3. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, telefon: 52 397 18 00 wew. 40
 4. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • do 30 dni od złożenia wniosku
 5. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021.1899 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U.Nr 268, poz. 2263
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami