Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 marca 2015

Podpisanie umowy z Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice

W dniu 02.03.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą Planu, tj. Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku

Gmina Miejska Chojnice w marcu bieżącego roku przystąpiła do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice określany dalej, jako PGN. 
Program ten realizowany jest przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 65.190,00 zł,
w tym 85% dofinansowania w wysokości 55.411,50 zł.
Realizacja projektu: 02.03.2015 – 30.09.2015 r.

W założeniach do opracowywanych „Planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął, że programy te powinny być spójne z innymi obowiązującymi planami rozwoju, programami i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W szczególności program ten powinien być zgodny z dokumentem „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy”, który to dokument gmina jest zobowiązana wykonać, zgodnie z wymaganiami Prawa energetycznego, jak również zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. 
W przypadku Gminy Miejskiej Chojnice, opracowywany PGN obejmuje jej obszar administracyjny, tj. obszar o powierzchni ok. 21,05 km2, natomiast odnosi się w części bilansów energetycznych i emisyjnych, zarówno do stanu aktualnego, jak i do perspektywy roku 2020. 

Podjęte przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku prace prowadzone są etapowo z uwzględnieniem następujących podstawowych prac i działań, tj.:

 • opracowanie, na podstawie ankiet i istniejących specjalistycznych programów, bazy danych obejmujących podstawowe sektory energetyczne (sektory: ciepłownictwa, elektroenergetyczny, paliw gazowych, transportu),
 • opracowanie bilansów energetycznych i bilansów emisji gazów cieplarnianych dla w/w sektorów,
 • opracowanie, w oparciu o uzyskane bazy danych, Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice,
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach dotyczących problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem planu PGN,
 • wykonanie aktualizacji dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Chojnice”,
 • przeprowadzenie promocji projektu zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu PGN,
 • przeprowadzenie tzw. „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” w przypadku, jeżeli taki dokument będzie wymagany.
  Ponadto, Fundację Poszanowania Energii będzie uczestniczyła: 
 • w spotkaniach z mieszkańcami, konsultacjach, konferencjach i naradach z przedstawicielami Gminy Miejskiej Chojnice, dotyczących promocji PGN,
 • w prezentacji opracowania na spotkaniach z Burmistrzem Miasta Chojnice, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Chojnicach oraz na sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Plan gospodarki niskoemisyjnej