Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 lipca 2015

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Miejskiej Chojnice do Planu gospodarki niskoemisyjnej

29 maja 2015 r. gościem konferencji prasowej burmistrza Chojnic był dr inż. Tadeusz Żurek, przedstawiciel Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku – Wykonawcy Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice określany dalej, jako PGN.

Gmina Miejska Chojnice w marcu bieżącego roku przystąpiła do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice określany dalej, jako PGN.

Program ten realizowany jest przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Realizacji tego zadania, w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, podjęła się Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, która jest najstarszą w Polsce tego typu fundacją promującą i wdrażającą poszanowanie energii, działania proekologiczne, poprawę efektywności energetycznej oraz promującą rozwój odnawialnych źródeł energii.

W założeniach do opracowywanych „Planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął, że programy te powinny być spójne z innymi obowiązującymi planami rozwoju, programami i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W szczególności program ten powinien być zgodny z dokumentem „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy”, który to dokument gmina jest zobowiązana wykonać, zgodnie z wymaganiami Prawa energetycznego, jak również zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

W przypadku Gminy Miejskiej Chojnice, opracowywany PGN obejmuje jej obszar administracyjny, tj. obszar o powierzchni ok. 21,05 km2, natomiast odnosi się w części bilansów energetycznych i emisyjnych, zarówno do stanu aktualnego, jak i do perspektywy roku 2020.

Podjęte przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku prace prowadzone są etapowo z uwzględnieniem następujących podstawowych prac i działań, tj.:

  • opracowanie, na podstawie ankiet i istniejących specjalistycznych programów, bazy danych obejmujących podstawowe sektory energetyczne (sektory: ciepłownictwa, elektroenergetyczny, paliw gazowych, transportu),
  • opracowanie bilansów energetycznych i bilansów emisji gazów cieplarnianych dla ww sektorów,
  • opracowanie, w oparciu o uzyskane bazy danych, Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach dotyczących problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem planu PGN,
  • wykonanie aktualizacji dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Chojnice”,
  • przeprowadzenie promocji projektu zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu PGN, przeprowadzenie tzw. „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” w przypadku, jeżeli taki dokument będzie wymagany.

Ponadto, Fundacja Poszanowania Energii będzie uczestniczyła:

  • w spotkaniach z mieszkańcami, konsultacjach, konferencjach i naradach z przedstawicielami Gminy Miejskiej Chojnice, dotyczących promocji PGN,
  • w prezentacji opracowania na spotkaniach z Burmistrzem Miasta Chojnice, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Chojnicach oraz na sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Realizacja całości zadań wraz z wykonaniem stosownych dokumentów, w tym „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice”, zostanie zakończona z końcem września br.

W kategorii: Plan gospodarki niskoemisyjnej