Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 października 2014

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Z lewej strony logo Infrastruktury i Środowisko Narodowa Strategia Spójności. Z prawej stony logo Unia Europejska Fundusz Spójności.

30 października 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska. Ponadto, jest on niezbędny do pozyskania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Realizacja projektu umożliwi stworzenie bazy danych, pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie. W ramach projektu zostały również zaplanowane działania edukacyjne i promocyjne.

Zakres projektu obejmuje:

  • opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
  • stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice;
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;
  • działania informacyjne i promocyjne;
  • zaktualizowanie danych zawartych w Projekcie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice;
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia..

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 91.000,00 zł, w tym 85% dofinansowania w wysokości 77.350,00 zł.
Realizacja projektu: 01.11.2014–30.09.2015.

Opracowanie
Katarzyna Świątek Brzezińska
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

W kategorii: Plan gospodarki niskoemisyjnej