Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 października 2013

Złożenie wniosku o dofinansowanie

W odpowiedzi na konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto Chojnice złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Zakres wniosku poza opracowaniem Planu obejmuje również stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, opracowanie elementów wykorzystywanych w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Przeprowadzona zostanie także strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W ramach projektu nastąpi również przeszkolenie grupy pracowników z Urzędu Miejskiego w Chojnicach na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

Plan ten jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Gospodarka niskoemisyjna jest także jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. Warunkiem niezbędnym do pozyskania środków pieniężnych ze źródeł zewnętrznych przez miasto Chojnice może być właśnie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jego wdrożenie ułatwi również adaptację Chojnic do wymogów gospodarki emisyjnej.

Temat poprawy jakości powietrza poruszony został także na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, która odbyła się w miniony poniedziałek (28.10). Wtedy też Rada Miejska przegłosowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W kategorii: Plan gospodarki niskoemisyjnej