Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 czerwca 2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 28 czerwca 2016r., w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Sygnatariuszami umowy byli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, a ze strony Powiatu Chojnickiego Wicestarosta Marek Szczepański oraz Członek Zarządu Powiatu Marek Jankowski.

Ww. projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace termo modernizacyjne, m.in.: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. W części budynków wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa (drzwi zewnętrzne) oraz nastąpi modernizacja kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Ponadto
w niektórych budynkach zainstalowana zostanie instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych. W większości budynków zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, przy czym 14 budynków objętych zostanie wyłącznie budową instalacji fotowoltaicznej. Wytworzona energia z OZE wykorzystana będzie na potrzeby własne jednostek.

Termomodernizacji zostaną poddane 33 obiekty użyteczności publicznej należące do
6 jednostek samorządu terytorialnego. Będą to m. in. budynki szkół, urzędów administracji samorządowej, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk.

Zadania Gminy Miejskiej Chojnice w ramach projektu dotyczyć będą budynków: Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 i budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”.

  • Wartość projektu wynosi 30 627 198,00 zł, w tym: wartość zadań Gminy Miejskiej Chojnice realizowanych w ramach projektu: 8.531.192,00 zł
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 27 401 290,57 zł, w tym: wartość kosztów kwalifikowalnych Gminy Miejskiej Chojnice: 6.904.267,74zł

Poziom dofinansowania to 83,56% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 22 897 477,43 zł, w tym dla Gminy Miejskiej Chojnice: 5.769.447,77 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 06.2016 r. – 09.2018 r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej