Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 września 2017

Opis projektu

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 849/255/17 z dnia 27.07.2017r. partnerski projekt Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów i Powiatu Chojnickiego, pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w którym m.Chojnice pełni funkcję lidera, został wybrany do dofinansowania w ramach działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt uzyskał 97,42 % punktów i zajął 1 miejsce na 14 wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia 9dla typów projektu 1-4).

Łączne nakłady inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia inwestycji oszacowano na 68.933.511,33 zł, w tym :

 • Gmina Miejska Chojnice: 60.181.410,43 zł
 • Gmina Miejska Człuchów: 6.844.803,66 zł
 • Powiat Chojnicki: 1.907.297,24 zł.

Przyznane dofinansowanie wynosi: 46.383.455,64 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów należących do dwubiegunowego  Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego:  Z uwagi na zakres, projekt będzie oddziaływał na cały obszar Ch-Cz MOF (1738 km²), tj. południowo-zachodnią część woj. pomorskiego, pogranicze trzech krain: Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego i Równiny Charzykowskiej., tj. na terenach cennych przyrodniczo, i objętych różnymi formami ochrony przyrody (Obszary Natura 2000, Park Narodowy Bory Tucholskie, parki krajobrazowe, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody). Powyższe sprawia, że obszar ten zalicza je do najcenniejszych zakątków przyrodniczo-krajobrazowych kraju. Charakteryzuje się dużą atrakcyjnością turystyczną, osiedleńczą i społeczną również dzięki prowadzonej od lat kompleksowej rewitalizacji terenu.

Analizując możliwości inwestycyjne, stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane problemy i założone cele, rozważono kilka wariantów różniących się zakresem, czasem realizacji i kosztochłonnością. Powaga problemu i pilność podjęcia interwencji zadecydowały o wyborze wariantu kompleksowego, polegającego na przeprowadzeniu całości niezbędnych działań.

Przedmiot projektu obejmuje: budowę, przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń małej retencji, w tym:

w m.Chojnice:

 1. Budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla ok. 30 ulic w różnym zakresie o całkowitej. dł. ok. 11,5 km, średnicy przekrojów od 160-1600mm wraz z konieczną wycinką drezw i krzewów, wykonanie żelbetowych studni rewizyjnych (1,0-3,0m) i betonowych wpustów wzdłuż ulic.
 2. Wykonanie 4 zbiorników retencyjnych (Sobierajczyka, Angowicka, Zachodniego, Zachodniego-Człuchowska) oraz przebudowa zbiornika Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m³
 3. Regulację Strugi Jarcewskiej:
  • kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabudową hydrotechniczną, ubezpieczenie skarp, przebudowę kładki i bystrotoku na dł. ok.2716m
  • częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną dł. ok. 429m, wykonanie przepustu o śr. Ø2000mm, drenażu odwadniającego (Ø200), bocznych kolektoró1) o śr. Ø800 i 900 mm odł. Ok. 1161
 4. dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie skarp, korektę dna i skarp za pomocą materacy gabionowych, przebudowę przepustów z obniżeniem niwelety dna, zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska-Urząd Skarbowy, Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna-Park 1000-Lecia-Zbiornik Sobierajczyka w raz z dopływami wód
 5. Wykonanie 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy sedymentacji o nominalnych przepływach od 50-2300 l/s.

w m. Człuchów:

 1. Rozdział  kanalizacji deszczowej w ciągu 16 ulic, w tym: budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w centrum miasta o śr. Przekrojów od 300-600 mm, łącznej dł. ok. 2,7 km, studzienek betonowych ((Ø1200 i Ø1500, 146 szt.), budowa wylotów – 2 wyloty do J.Urzędowego o śr. Ø400 i Ø600, przebudowa układu kanalizacyjnego wód deszczowych: przebudowa ok. 150 m sieci z podłączeniem istniejącego uzbrojenia oraz przyłączy, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej tłoczonej oraz sieci sanitarnej w związku z przebudową kanału ogólnospławnego w ul. Garbarskiej,
 2. Wykonanie 2 układów separacyjnych: dwukomorowego przy ul. Garbarskiej i ropopochodnego   z wkładem koalescencyjnym w okolicach ul. Jacka i Agatki z możliwością nadbudowy.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 14,2 km. a pojemność obiektów małej retencji zwiększy się o ok. 88,9 tys m³.

Proponowane w projekcie rozwiązania i materiały spełniają wymagania określone w normach, są sprawdzone, trwałe oraz efektywne kosztowo. Ponadto spełniają standardy w zakresie spójności infrastruktury–nawzajem się uzupełniają, warunkują współtworząc spójny system kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpowodziowej, co zapewni sprawne funkcjonowanie na etapie eksploatacji oraz utrzymanie rezultatów projektu.

Zarówno budowa jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą powodowały dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłyną na pogorszenie ich stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie jest również związana z jakimkolwiek poborem wód podziemnych – nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań związanych z rozbudową i modernizacją systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów pośrednich:

 • redukcja ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaźników biogennych) średnio o 80% (m.Chojnice) i ok. 99%- poniżej 5 mg/m³ (m.Człuchów)
 • poprawa stanu ekologicznego wód Strugi Jarcewskiej, J.Wegner, J.Charzykowskiego, Obszarów Natura 2000, PN Bory Tucholskie, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, a tym samym wód zlewni JCWP PLRW2000252923979-Brda od wpływu do J.Charzykowskiego, do wypływu z J.Kosobudno i PLRW 20001747752–kanał Żelistrzewo
 • zwiększenie retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowę 4 zbiorników retencyjnych o pojemności ok. 88,9 tys.m³ oraz przebudowę istniejącego zbiornika „Fatimska”
 • wyrównanie przepływów w ciekach i poprawa obiegu wody w środowisku a tym samym zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowę ok. 14,2km sieci kanalizacji deszczowej
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez niwelację ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, zagrożenia dla infrastruktury oraz zdrowia i życia-bezpośrednie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie ok 4.400 osób (2500 na terenie Chojnic i 1900 w Człuchowie)
 • wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności
 • wzrost atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i rekreacyjnej obszaru przyczyniający się do rozwoju gospodarczego regionu.

Obecna gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie obu miast jest nieefektywna i niekorzystna dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Zwiększenie odporności obszaru na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak powodzie, podtopienia czy susze będzie miało istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, redukcji strat materialnych i stopnia skażenia wód.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów