Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 07.12.2022 r., za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

 Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

W kategorii: Ogłoszenia