Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie : odbieranie odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice

Chojnice, dnia 30.11.2022 r.

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie : odbieranie odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie : odbieranie odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od dnia 30.11.2022r. do dnia 07.12.2022 r., za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej.

 Formularz zgłoszenia opinii należy:

– przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub

– przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

[email protected]

Dokumenty do pobrania:

Formularz konsultacjiFormularz konsultacji [14 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje