Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 listopada 2023

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszenia opinii.

Informuje się, iż zgodnie z ww. uchwałą do formularza zgłoszenia opinii należy dołączyć wyciąg ze statutu organizacji wskazujący dziedziny działalności.

Uprawnione do udziału  w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Formularz zgłoszenia opinii należy:

– przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, lub

– złożyć osobiście w biurze podawczym lub

– przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

W kategorii: Konsultacje