Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 listopada 2023

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicachw sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia
do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice,
do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 5 grudnia 2023 roku za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w biurze podawczym lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
    e-mail: [email protected]
Dokumenty do pobrania:

1. Treść konsultacji1. Treść konsultacji [18 KB, docx]
3. Formularz opinii3. Formularz opinii [15 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje