Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2024

Ogłoszenie konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Konsultacje trwają od 22.02.2024 do 29.02.2024 roku.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia
do konsultacji projekt uchwały.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od 22.02.2024 r.
do 29.02.2024 r. 
roku na formularzu zgłoszenia opinii.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Uprawnione do udziału  w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz zgłoszenia opinii do projektu uchwały należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2024 rokuna:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • numer faksu 52 397 49 48,
  • adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 71 21
Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwałyProjekt uchwały [281 KB, pdf]

W kategorii: Konsultacje