Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2024

Ogłoszenie konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Konsultacje trwają od 22.02.2024 do 29.02.2024 roku.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia
do konsultacji projekt uchwały.
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od 22.02.2024 r.
do 29.02.2024 r. roku na formularzu zgłoszenia opinii.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wypełniony formularz zgłoszenia opinii do projektu uchwały należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2024 roku na:
• adres poczty elektronicznej [email protected]
• numer faksu 52 397 49 48,
• adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 71 21

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwałyProjekt uchwały [138 KB, pdf]

W kategorii: Konsultacje