Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 kwietnia 2023

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Chojnice, dnia 13.04.2023 r.

OŚ.6220.15.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przy Pl. Niepodległości 7, 89-600 Chojnice, pokój nr 199 w godzinach pracy urzędu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500, we wtorek od godz. 800 – 1600, w terminie 10 dni od daty doręczenia zawiadomienia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (52 397 18 00 wew. 18). Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za niewniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

W kategorii: Ogłoszenia