Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią – ul. Wielewska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

informuję

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach, uchwałą Nr XL/540/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607 oraz na stronie internetowej gminy.

W kategorii: Ogłoszenia, Planowanie