Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 października 2022

Odbiór końcowy prac wykonanych w ramach Umowy nr BI.272.10.2019

W dniu 13.10.2022r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy nr BI.272.10.2019 z 25.09.2019r. na: „Budowę zbiornika retencyjnego Sobierajczyka” w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”.

W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano:

– ziemny „suchy” zbiornik retencyjny „Sobierajczyk” wraz z budowlą wlotową,  upustową, rowami odprowadzającymi wody do Rowu S-J, niwelacją terenu oraz automatycznym systemem sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi;

– 4 zastawki sterujące na istniejących zbiornikach retencyjnych wraz z zasilaniem

– układy urządzeń podczyszczających wody opadowe, tj, separatory nr 21,22 i 23

– przebudowę Rowu S-J i Rowu Południowego celem nadania wymaganych przekrojów poprzecznych wraz z niezbędną infrastrukturą: komorą zasuw przechwytującą wody opadowe: rurociągiem z Rowu Południowego, rurociągiem K-2 z rowu od strony ul. Angowickiej oraz rurociągiem K-3 z rowu biegnącego od obwodnicy Chojnic; W komorze zasuw zaprojektowano również możliwość przekierowania wód opadowych kolektorem K-1 do zbiornika „Sobierajczyk”

– zbiornik buforowy „Angowicka” – budowla przechwytująca skażone wody opadowe.

W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:

– długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 0,37 km

– pojemność obiektów małej retencji – na poziomie 62.978 m³.

Koszty poniesione w ramach umowy: 16.668.469,50 zł

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów