Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Strategia Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”

Chojnice, 15 maja 2023 r.

PRiWZ.061.1.9.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Strategia Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem z 14 lutego 2023 r., znak: ONS.9022.1.65.2022.AR, stwierdził, że dla przedmiotowego dokumentu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z ww. opinią Strategia nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku podziela Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, który pismem z dnia 16 marca 2023 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.74.2022.AM.2. informuje, że projekt Strategii nie zalicza się do tzw. dokumentów planistycznych wyszczególnionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Ponadto dokument ten jest opracowanie zawierającym ogólne informacje na temat realizacji planowanych przedsięwzięć, bez określenia np. szczegółowych kryteriów, skali ani uwarunkowań ich realizacji. Strategia nie precyzuje ponadto zakresu oraz konkretnych parametrów technicznych dających podstawę do przeprowadzenia analizy oceniającej ewentualny wpływ na środowisko. W związku z powyższym stwierdzono, że dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

            Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach: miastochojnice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach: bip.miastochojnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

W kategorii: Ogłoszenia