Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 grudnia 2013

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice

Chojnice, 20.12.2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnice
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice, na lata 2012–2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013,
poz. 1235) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice,
na lata 2012–2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne trwają od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, pokój nr 708 w godzinach urzędowania.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Programu gospodarczego rozwoju miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice, na lata 2012–2020
i prognozy oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pośrednictwem dostępnego poniżej Formularza zgłoszenia opinii, w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Uwagi i wnioski składane w formie elektronicznej nie wymagają podpisu elektronicznego.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chojnice.

                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Chojnice
                                                                                                                                         dr Arseniusz Finster

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020