Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 lipca 2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowywania projektu programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice

Chojnice, 3.06.2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnice

o przystąpieniu do opracowywania projektu programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

  • o przystąpieniu do opracowywania projektu programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012 – 2020, zgodnego z Uchwałą Nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice,
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, pokój nr 708 w godzinach  urzędowania.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu programu gospodarczego rozwoju miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012 – 2020 i prognozy oraz postępowania w ich sprawie w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Uwagi i wnioski składane w formie elektronicznej nie wymagają podpisu elektronicznego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chojnice.

Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020